ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายกตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ข้อมูลการให้บริการ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
134
เมื่อวานนี้
219
เดือนนี้
596
เดือนที่แล้ว
7,909
ปีนี้
46,110
ปีที่แล้ว
106,168
ทั้งหมด
458,234
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
******************

 

1. สภาพทั่วไป


1.1 ความเป็นมา


      ตำบลแม่ตื่น เดิมได้ยกฐานะจาก สภาตำบล ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ องค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น ๓ และได้รับการเลื่อนชั้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น ๒ ( องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง )

 

1.2 ลักษณะทางกายภาพ


      ที่ตั้ง สำนักงานปัจจุบันตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านหลวง ตำบลแม่ตื่น ห่างจากที่ว่าการอำเภออมก๋อยไปทางทิศใต้ประมาณ 76 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ      ติดต่อกับ ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้         ติดต่อกับ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลแม่อุสุ , ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

 

แผนที่แสดงอาณาเขตตำบลแม่ตื่น

 


เส้นทางการคมนาคมที่ใช้ในการเดินทางเข้าสู่ตำบล


1. ตำบลแม่ตื่น - ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย ระยะทางประมาณ 76 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1099

2. ตำบลแม่ตื่น - ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางสายบ้านใหม่ – บ้านห้วยน้ำขาว

ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ของตำบลแม่ตื่นส่วนใหญ่เป็นภูเขาปกคลุมด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นต้นน้ำที่ก่อให้เกิดลำห้วย และแม่น้ำสายต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค และประโยชน์ในการเกษตร ซึ่งตำบลแม่ตื่นมีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำการเกษตร

เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น มีเนื้อที่ความรับผิดชอบประมาณ 570.78 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 365,302 ไร่

 

1.3 การปกครองและประชากร


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นได้แบ่งการปกครองในตำบลออกเป็น 16 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ดังนี้

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

จำนวนประชากร ( คน )

ชาย

หญิง

รวมทั้งสิ้น

หมู่ที่  1

บ้านหลวง

170

200

228

428

หมู่ที่  2

บ้านใหม่

195

182

192

374

หมู่ที่  3

บ้านป่าคา

244

368

384

752

หมู่ที่  4

บ้านสันต้นปิน

113

177

190

367

หมู่ที่  5

บ้านห้วยหล่อดูก

202

323

309

632

หมู่ที่  6

บ้านขุนตื่นน้อย

214

368

322

690

หมู่ที่  7

บ้านซิแบร

360

459

436

895

หมู่ที่  8

บ้านห้วยยาบ

227

340

341

681

หมู่ที่  9

บ้านแม่ระอาใน

227

400

400

800

หมู่ที่  10

บ้านแม่ระอานอก

187

263

255

518

หมู่ที่  11 

บ้านทุ่งต้นงิ้ว

396

654

647

1,301

หมู่ที่  12

บ้านแม้วแม่เทย

216

384

358

742

หมู่ที่  13

บ้านปิยอทะ

173

283

273

556

หมู่ที่  14

บ้านห้วยไก่ป่า

115

224

220

444

หมู่ที่  15

บ้านบราโก

182

305

293

598

หมู่ที่  16

บ้านห้วยดินหม้อ

97

152

173

325

    ประชากร ประชากรทั้งสิ้น 10,103 คน แยกเป็นชาย 5,082 คน หญิง 5,021 คน จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 3,318 ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 17 คน / ตารางกิโลเมตร ( ข้อมูล ณ 1 พฤษภาคม 2557 )
ท้องถิ่นอื่นในตำบล
- จำนวนองค์การบริหารส่วนตำบล - แห่ง
- จำนวนสุขาภิบาล - แห่ง

 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจ


อาชีพ


- สภาพภูมิประเทศตำบลแม่ตื่น ส่วนใหญ่เป็นภูเขาปกคลุมด้วยป่าไม้ เป็นที่ราบเชิงเขา ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม ทำสวนผลไม้ ทำนาข้าว และพืชไร่ มีการเลี้ยงสัตว์ เช่นสุกร ไก่ โค บ้างเป็นบางครอบครัว


- อุตสาหกรรมการอุตสาหกรรมในเขตตำบลแม่ตื่นส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กแลอุตสาหกรรมในครัวเรือน

 

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล


- ธนาคาร - แห่ง
- โรงแรม / สถานที่พักแรม 3 แห่ง
- สถานีบริการน้ำมันและก๊าช 7 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง
- โรงสี 5 แห่ง
- ร้านค้าทั่วไป 85 แห่ง

 

1.5 สภาพสังคม


การศึกษา

- การศึกษาระดับปฐมวัย ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ) 3 แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
- โรงเรียนสถาบันชั้นสูง - แห่ง
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ( ศรช. ต.แม่ตื่น ) 1 แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 21 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน - แห่ง

 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด 7 แห่ง
- สำนักสงฆ์ - แห่ง
- มัสยิด - แห่ง
- ศาลเจ้า - แห่ง
- โบสถ์ ( ศาสนาคริสต์ ) 9 แห่ง
- ศาลประจำหมู่บ้าน ( ผีเสื้อบ้าน ) - แห่ง

 

การสาธารณสุข

- โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด – เตียง 1 แห่ง
- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 3 แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง
- ร้านขายยา แผนปัจจุบัน - แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

 

ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน


- สถานีตำรวจ 1 แห่ง
- สถานีดับเพลิง 1 แห่ง

 

1.6 การบริการพื้นฐาน


การคมนาคม


      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 256 กิโลเมตร การติดต่อกับจังหวัดและอำเภอใกล้เคียง สามารถคมนาคมได้ทางเดียว คือทางรถยนต์ โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1099 อำเภอที่ใกล้ที่สุด คือ อำเภอฮอด เดินทางโดยทางรถยนต์บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ระยะทาง (อำเภอฮอด – บ้านกิ่วลม) ถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทาง 39 กิโลเมตร และทางหลวงชนบทหมายเลข 1099 (สายกิ่วลม – อ.อมก๋อย – ต.แม่ตื่น) ถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทาง 125 กิโลเมตร ส่วนถนนเชื่อมหมู่บ้านต่างๆ ใช้การได้ดีเพียง 6 หมู่บ้าน ส่วนอีก 10 หมู่บ้านบางส่วนสามารถใช้การได้ดีในฤดูแล้งเท่านั้น ตำบลแม่ตื่นมีรถรับจ้างประจำทาง(รถตู้)วิ่งผ่าน สายแม่ตื่น-เชียงใหม่วันละ 1 เที่ยว เวลาประมาณ 6 โมงเช้าของทุกวัน

 

การโทรคมนาคม


- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (อนุญาตเอกชน) 2 แห่ง
- สถานีโทรคมนาคม 2 แห่ง ( เสาส่งคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ )

 

ระบบสาธารณูปโภค


    การไฟฟ้า หมู่บ้านในตำบลแม่ตื่นที่มีไฟฟ้าใช้เกือบครบทุกครัวเรือนมี จำนวน 6 หมู่บ้าน ( หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 16 ) ซึ่งมีโรงจักรพลังน้ำแม่เทยผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้าสมทบให้กับพื้นที่ตำบลแม่ตื่น ส่วนอีก 10 หมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูงจึงมีระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์)

 

1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


      แหล่งน้ำสำคัญ ได้แก่ ลำน้ำแม่ตื่น ซึ่งไหลผ่านกลางตำบลแม่ตื่น และในตำบลยังมีลำห้วยที่สำคัญเช่น ลำห้วยนา และมีน้ำตกอยู่ 2 แห่ง คือ น้ำตกแม่ตื่นน้อย , น้ำตกนางนอน ซึ่งน้ำตกทั้ง 2 นี้เป็นแหล่งต้นน้ำของลำน้ำแม่ตื่น
ป่าชุมชน ในเขตตำบลแม่ตื่นได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนภายในตำบล เพื่อควบคุมดูแลและรักษาป่าให้คงอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน

 

1.8 ข้อมูลอื่นๆ


- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น จำนวน 17 คน
- ตำรวจชุมชนประจำตำบล 1 รุ่น จำนวน - คน

 

1.9 ศักยภาพในตำบล


ก. ศักยภาพขององค์การบริหาร

(1) จำนวนบุคลากร  รวมจำนวน 33 คน
ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 12 คน
ตำแหน่งในส่วนการคลัง 9 คน
ตำแหน่งในส่วนโยธา 4 คน
ตำแหน่งในส่วนการศึกษาฯ 8 คน

(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา - คน
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 10 คน
ปริญญาตรี 17 คน
สูงกว่าปริญญาตรี 6 คน

(3) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวนทั้งสิ้น 44,046,984.43 บาท แยกเป็น
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บเอง 403,261.85 บาท
รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้ 14,628,378.22 บาท
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 29,015,344.36 บาท

 

ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

1) การรวมกลุ่มของประชาชน
จำนวนกลุ่มทุกประเภท 18 กลุ่ม
แยกประเภทกลุ่ม
- กลุ่มแม่บ้าน 6 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์ 6 กลุ่ม
- กลุ่มผู้สูงอายุ 6 กลุ่ม

 

2) จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
เนื่องจากตำบลแม่ตื่น มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาจึงมีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้สัก ไม้ประดู่ และด้วยภูเขาสูงที่อุดมไปด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์นี้ จึงก่อให้เกิดทรัพยากรน้ำ ลำห้วย ลำธาร ต่าง ๆ ซึ่งไหลจากภูเขาสูง อันสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ควรค่าแก่การดูแล รักษา และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่อไป เช่น น้ำตกแม่ตื่นน้อย , น้ำตกนางนอน ศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ฯลฯ เป็นต้น

 

3) ประเด็นปัญหาที่สำคัญของตำบล
สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่อให้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นจึงได้ทำการวิเคราะห์สภาพของพื้นที่ว่าควรได้รับการพัฒนา แก้ไขและปรับปรุงในจุดใด พร้อมทั้งตรวจสอบความจำเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ซึ่งการระบุสภาพปัญหาของปัญหาและความต้องการของประชาชนสามารถแยกรายละเอียดได้ ดังนี้

 

สภาพปัญหาของพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล แยกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ตามหลักการ SWOT Analysis


1. จุดแข็ง ( Strengths )
- มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
- ชุมชนมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งด้านภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี
- พื้นที่มีสภาพแวดล้อมปราศจากมลภาวะทางเสียง มลภาวะทางอากาศ ปัญหาขยะ น้ำเสีย
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
- องค์กรมีโครงสร้างและสายบังคับบัญชาที่สั้น เตี้ย ราบ ชัดเจน สามารถตัดสินใจเองและมีความยืดหยุ่นในการบริหารสูง ง่ายต่อการทำงานให้สำเร็จ
- องค์กรมีอาคาร สถานที่พร้อมให้บริการประชาชน
- องค์กรมีระบบการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
- ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น เฉพาะตัว
- มีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามและคงสภาพตามธรรมชาติ

 

2. จุดอ่อน ( Weakness )
- พื้นที่เป็นชนบทที่อยู่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่สูงมีปัญหาความยากจน ยากแก่การพัฒนา และเข้าถึง
- บุคลากรขาดการพัฒนา อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
- ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานขององค์กร เนื่องจากมีการโอน (ย้าย) ของบุคลากรบ่อยครั้ง
- ระบบสัญญาณ internet มีการขัดข้องบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาและการรับรู้ข่าวสารให้ทันต่อเวลา
- ไม่มีการรักษาวินัยทางการคลัง และไม่ทำตามแผนงานการบริหารงบประมาณขององค์กร
- งบประมาณของหน่วยงานมีจำนวนจำกัด เมื่อเทียบกับเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนประชากรและพันธกิจที่จำเป็นต้องดำเนินการ
- เจ้าหน้าที่บางส่วนขาดความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงาน
- ประชาชนบางส่วนมีระดับการศึกษาที่ต่ำ ไม่เหมาะสมแก่การประกอบอาชีพบางอย่างที่มีรายได้สูงกว่า

 

3. โอกาสในการพัฒนา ( Opportunities )
- นโยบายกองทุนหมู่บ้านและกองทุน กขคจ. ในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น
- รัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน เช่น การประกันราคาผลผลิต , การแก้ไขปัญหาความยากจน , SML , นโยบายกองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ เป็นต้น
- มีการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
- มีระบบอินเตอร์เน็ตตำบลให้บริการ
- มีศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชนและศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำชุมชน
- ประชาชนส่วนใหญ่มีจิตใจงาม ยังยึดถือประเพณีท้องถิ่น จึงเอื้อต่อความสำเร็จในการพัฒนา
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังให้ความเคารพเชื่อฟัง ต่อผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น จึงเอื้อต่อความสำเร็จในการพัฒนา

 

4. ข้อจำกัด ( Treats )
- ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ( อ่างเก็บน้ำ ) เพื่อการเกษตร
- ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรมีราคาสูง และมีความผันผวนในด้านราคาจำหน่าย
- ขาดตลาดรองรับสินค้าหัตถกรรมและผลผลิตทางการเกษตรบางชนิด
- ไม่มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพอย่างพอเพียงและเหมาะสม
- ประสบภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย , วาตภัย และปัญหาภัยแล้ง ฯลฯ เป็นประจำทุกปี
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ
- พื้นที่ในเขตรับผิดชอบส่วนใหญ่อยู่บนภูเขาทำให้การคมนาคมติดต่อประสานงานลำบากมาก ไม่เอื้อต่อการความสำเร็จในการทำงาน โดยเฉพาะในฤดูฝนไม่สามารถออกทำงานเชิงรุกในพื้นที่ได้เลย
- ประชาชนที่อยู่บนพื้นที่สูงส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ ไม่สามารถพูดภาษาไทยกลางได้ เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการทำงาน
- ราคาสินค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีราคาแพง โดยเฉพาะน้ำมัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการบริหารองค์กร
- ระบบการติดต่อสื่อสารในพื้นที่ เช่น โทรศัพท์ ไม่ดี ไม่เอื้อและเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน