ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายกตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ข้อมูลการให้บริการ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
134
เดือนนี้
730
เดือนที่แล้ว
7,909
ปีนี้
46,244
ปีที่แล้ว
106,168
ทั้งหมด
458,368
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.25668 มี.ค. 2566
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อราชการ10 ก.พ. 2566
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 256610 ก.พ. 2566
4ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570)28 พ.ค. 2565
5รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.256428 ธ.ค. 2564
6ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อตำบลแม่ตื่น เรื่องมาตรการควบคุมผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุและเข้มงวด และอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก7 ก.ค. 2564
7ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล7 เม.ย. 2564
8ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร1 มี.ค. 2564
9คำสั่ง เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น25 ก.พ. 2564
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เรื่องข้อห้ามอละข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัย 25648 ม.ค. 2564
11คำสั่ง เรื่อง การรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล15 ธ.ค. 2563
12คำสั่ง เรื่อง การรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด15 ธ.ค. 2563
13คำสั่ง เรื่อง การรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา15 ธ.ค. 2563
14ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 25642 พ.ย. 2563
15ประกาศ เรื่อง เรื่อง ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256328 ต.ค. 2563
16ประกาศ เรื่อง กำหนดการขาดราชการ การลา และการมาทำงานสาย ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง8 ต.ค. 2563
17เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25648 ต.ค. 2563
18เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล8 ต.ค. 2563
19ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ชุดที่124 ก.ค. 2563
20ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.แม่ตื่น4 มิ.ย. 2563

1 2 3 4   >>  >|