ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายกตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ข้อมูลการให้บริการ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
109
เมื่อวานนี้
219
เดือนนี้
596
เดือนที่แล้ว
7,909
ปีนี้
46,110
ปีที่แล้ว
106,168
ทั้งหมด
458,234
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47
ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (ฉบับที่ 7) พ.ศ.25624 ก.พ. 2565
2พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25424 ก.พ. 2565
3พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 25584 ก.พ. 2565
4พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี. พ.ศ. 25464 ก.พ. 2565
5ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 25264 ก.พ. 2565
6ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25644 ก.พ. 2565
7พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.25614 ก.พ. 2565
8พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25604 ก.พ. 2565
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25614 ก.พ. 2565
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 และ 3) พ.ศ.25434 ก.พ. 2565
11พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 25424 ก.พ. 2565
12พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25404 ก.พ. 2565
13ะเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25544 ก.พ. 2565
14พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 25394 ก.พ. 2565
15พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25604 ก.พ. 2565
16พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม4 ก.พ. 2565
17พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 25504 ก.พ. 2565
18พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 25584 ก.พ. 2565
19พระราชบัญญัติขุดดินถมดิน พ.ศ.25434 ก.พ. 2565
20พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 253526 ม.ค. 2565

1 2   >>  >|