ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายกตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ข้อมูลการให้บริการ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
198
เมื่อวานนี้
806
เดือนนี้
3,021
เดือนที่แล้ว
8,344
ปีนี้
11,365
ปีที่แล้ว
106,168
ทั้งหมด
423,489
ไอพี ของคุณ
18.232.31.206
1
งานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

นายณัฐพงษ์ อ้ายคำ พร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้ร่วมกิจกรรม งานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง ตำบลม่อนจอง - แม่ตื่น ประจำปี 2565

09 พฤศจิกายน 2565

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด (โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

นายณัฐพงษ์ อ้ายคำ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน สังกัดองค์การบริหรส่วนตำบลแม่ตื่น ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด (โควิด-19) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อป้องกันและช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโรคโคโรน่า 2019 (โควิด-19) 

30 กันยายน 2565

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาตำบลแม่ตื่น ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

นายณัฐพงษ์ อ้ายคำ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน  สังกัดองค์การบริหรส่วนตำบลแม่ตื่น ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนหมู่ที่ 1 , 2 ,3 ,4 ,5 และ 16 พร้อมทั้งหน่วยงานไฟป่า ตำรวจ เจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาพันธ์สัตว์ป่า ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาตำบลแม่ตื่น ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 23 มีนาคม 2565 จำนวน 6 หมู่บ้าน 

23 มีนาคม 2565

กิจกรรม อบรมอาสาป้องกันไฟป่า ประจำปี พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

นายณัฐพงษ์ อ้ายคำ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ค ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนหตำบลแม่ตื่น พร้อมทั้งหน่วยงานไฟป่า เจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาพันธ์สัตว์ป่า ดำเนินอบรมอาสาป้องกันไฟป่า ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2565 

16 มีนาคม 2565

โครงการ อบต. เคลือนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

นายณัฐพงษ์ อ้ายคำ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน สังกัดองค์การบริหรส่วนตำบลแม่ตื่น ดำเนินโครงการ อบต. เคลือนที่พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 13 มีนาคม 2565 จำนวน 16 หมู่บ้าน เพื่อ เปิดรับฟังความควมคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งให้บริการต่าง ๆ แก่ผู้เข้ร่วมโครงการ

14 มีนาคม 2565

กิจกรรม สร้างฝ่ายชะลอน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

นายณัฐพงษ์ อ้ายคำ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนตำบลแม่ตื่น พร้อมทั้งหน่วยงานไฟป่า เจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาพันธ์สัตว์ป่า เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่านันทบุรี ดำเนินกิจกรรม สร้างฝ่ายชะลอน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2565 

02 มีนาคม 2565

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.แม่ตื่น,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

นายณัฐพงษ์ อ้ายคำ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน สังกัดองค์การบริหรส่วนตำบลแม่ตื่น เข้าร่วมรับฟัง ตาม โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานอบต.แม่ตื่นประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม 2565 โดยวิทยากร อ.ดำรงชัย ไชยมงคล นิติกรชำนาญการพิเศษ เพื่อ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเข้าใจในอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นมาตราฐานเดี่ยวกัน

02 กุมภาพันธ์ 2565

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ประชุมพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง เนื่องในการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพือเสริมสร้างควมเข้าใจ และมอบหมายนโยบาย มาตราการ และเจตจำนงที่ได้แถลงต่อสภา เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

05 มกราคม 2565

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2564,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

นายจำลอง ปันดอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้มอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่พนักงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น  ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

14 กันยายน 2564

กิจกรรมสืบสานประเพณีทางศาสนา (แห่เทียนพรรษา),องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
23 กรกฎาคม 2564

โครงการปลูกป่าโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
25 มิถุนายน 2564

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี การทำแคปหมู,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี การทำแคปหมู

22 เมษายน 2564

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี การทำวุ้นแฟนซี,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี การทำวุ้นแฟนซี

16 มีนาคม 2564

โครงการจัดทำฝายชะลอน้ำ บ้านปรอโพ หมู่7,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
12 มีนาคม 2564

ไถปรับฉุ่ยมอ-แม่ระอาใน,องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น,maetuen.go.th
11 มีนาคม 2564

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (186 รายการ)