ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
175
เมื่อวานนี้
226
เดือนนี้
1,947
เดือนที่แล้ว
8,987
ปีนี้
43,184
ปีที่แล้ว
62,830
ทั้งหมด
155,171
ไอพี ของคุณ
18.206.238.176


วันที่ 9 -23 มิถุนายน 2563
นายจำลอง ปันดอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้จัดประชุมโครงการเสริมสร้างกระบวนการจัดทำแผนชุมฃนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อให้ประชาชน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ในการจัดทำแผนชุนชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

30 มิถุนายน 2563

วันที่ 4 มิถุนายน 2563
เวลา 09.00 น.
นายจำลอง ปันดอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อยได้จัดประชุมโครงการสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน เพื่อให้ประชาชน ด้านอาชีพมีความรู้ความเข้าใจกับแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทภารกิจและสามารถขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายตำบลแม่ตื่น และตำบลม่อนจอง จำนวน 49 คน
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

04 มิถุนายน 2563

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.
นายจำลอง ปันดอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จัดกิจกรรมเนื่องโนโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 พร้อมด้วยข้าราชการ ส.อบต. ตำรวจ ทหาร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน ลูกจ้าง คณะครู นักเรียน พ่อค้า สมาชิกกลุ่มแม่บ้านและประชาชนตำบลแม่ตื่น โดยมีกิจกรรมถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

03 มิถุนายน 2563

วันที่ 1 มิถุนายน 2563
เวลา 11.00 น
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ อบต.เเม่ตื่น
ออกดำเนินการบริการ จัดส่งน้ำอุปโภค บริโภค ณ หมู่ ที่ 2,16 บ้านใหม่และห้วยดินหม้อ
หย่อม บ้านโป่งจำนวน 4 ครัวเรือน ปริมาตร น้ำจำนวน 12,000 ลิตรเพื่อบรรเทาปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้น

02 มิถุนายน 2563

นายจำลอง ปันดอน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ตำบลแม่ตื่น ร่วมกับกองสาธารณสุข อบต.แม่ตื่น โรงพยาบาลแม่ตื่น ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทน อสม.ตำบลแม่ตื่น หมู่ 3 ตั้งจุดคัดกรองประชาชนผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่ตำบลแม่ตื่น เพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการป้องกันต่างๆ และบันทึกข้อมูลประจำวันเพื่อส่งต่อให้อยู่ในความดูแลของผู้นำชุมชนต่อไป ณ จุดตรวจ สภ.แม่ตื่น

01 เมษายน 2563

องค์การบริหารส่่วนตำบลแม่ตื่น โดยกองสาธารณสุข
จัดให้มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ สำนักงาน ร้านค้า ร้านอาหาร โรงพยาบาล และจุดบริการประชาชน เพื่อความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนในตำบลแมตื่น

01 เมษายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดยกองการศึกษาพร้อมคณะครูศพด.ได้จัดกิจกรรมศพด.เคลื่อนที่ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก

01 เมษายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น มอบหมายให้นายสมคิด กรรขำ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น

27 มกราคม 2563

นายจำลอง ปันดอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น #ร่วมเป็นประธานเปิดการอบรม "แนวคิด เทคนิคเกษตรอินทรีย์ ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น - ม่อนจอง โดยมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท

28 พฤษภาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น นำโดย นายจำลอง ปันดอน นายกองค์การบริหารส่วนตำลแม่ตื่น นายคณิศร บัวรินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ข้าราชการพนักงาน ศูนย์พัฒนาด็กเล็กบ้านหลวง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระหากษัตริย์ที่แต่ละพระองค์ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลรักษาป่าไม้และให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของประเทศไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น

28 พฤษภาคม 2562

ในช่วงเช้าวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ทัศนคติ ความคิด เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเป็นผู้นำที่ดีในองค์กร ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดยได้รับเกียรติจาก นายดำรงค์ชัย ไชยมงคล นิติกรชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เป็นวิทยากร

09 พฤษภาคม 2562

ในช่วงบ่ายของวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้จัดโครงการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้ตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดยได้รับเกียรติจาก นายดำรงค์ชัย ไชยมงคล นิติกรชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เป็นวิทยากร

09 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เจ้าพนักงานส่วนตำบลแม่ตื่น ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 และประชาชน ได้ออกตรวจเลาดตระเวน พร้อมทำเเนวกันไฟ ระยะทาง 5 กิโลเมตร เพื่อป้องกันไฟไหม้ในเขตชุมชน 

01 มีนาคม 2562

ในวันที 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายจำลอง ปันดอน(นายก อบต แม่ตื่น) พร้อมพนักงานส่วนตำบลทุกกองนายนพดล นวลพนัส (ปลัดอำเภอ อมก๋อย) นายเฉลิม ใบงิ้ว (สาธารณสุขอำเภอ อมก๋อย) เจ้าหน้าที่จาก กกล.รส.จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ ชพส 3 เจ้าหน้าที่ รพ.อมก๋อย สาขาแม่ตื่น นายสุรินทร์ เวียงสุขเกษม กำนันตำบลแม่ตื่น ได้ร่วมกันออกพบปะประชาชน เพื่อประชุมจัดทำแผนชุมชนและพัฒนาแผนตำบล พร้อม บริการตัดผม จาก อส อำเภออมก๋อย บริการด้านสุขภาพอนามัยเบื้องต้น รับเรื่องร้องทุกข์
และประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาหมอกควัน ตามแผนของ อำเภอ อมก๋อยให้แก่ราษฎร หมู่ 12,13 ซึ่งดำเนินการไปแล้วในหมูที่ 1,2,3,16 และจะดำเนินการต่อให้ครบ ทุกหมู่บ้านภายใน วันที่ 28 กพ 2562และมอบรองเท้าให้กับนักเรียน กศน และเด็กเล็กในหมู่บ้าน โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก ดร.พนม กุนาวงค์ ดร.ปัฐมาวดี จงรักษ์และคณะ จำนวน 1,000 กว่าคู่

25 กุมภาพันธ์ 2562

พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น และอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานตำบลแม่ตื่น จำนวน 30 คน เข้าร่วม กิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ตำบลเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสร้างตำบลสุขภาวะบนฐานการพึ่งพาตนเอง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

18 กุมภาพันธ์ 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (110 รายการ)