ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล

 เมื่อวันที่ 20-21 ก.พ. 59 ที่ผ่านมา อบต.แม่ตื่น นำโดยท่านนายกฯ จำลอง ปันดอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.แม่ตื่น เจ้าหน้าที่ อบต.แม่ตื่น ประสานงานร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภออมก๋อย ศมพ.อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ตื่น จนท.ตำรวจ สภ.แม่ตื่น จนท.ป่าไม้เขตตำบลแม่ตื่น และทหารพรานจากกองร้อยทหารพรานที่ 36 ร่วมกันสำรวจและออกทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น
20 กุมภาพันธ์ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่ตำบลแม่ตื่น - ม่อนจอง พร้อมพสกนิกรตำบลแม่ตื่น - ม่อนจองทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ สะพานพระยาเสิก
05 ธันวาคม 2558

25 พฤศจิกายน 2558

หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครู คณะครูนักเรียนพ่อค้าประชาชนตำบลแม่ตื่น เข้าร่วมกิจกรรมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558
12 สิงหาคม 2558

03 สิงหาคม 2558

ท่าน พ.อ.สุรพ้ศม์ นำลอง รองเสนาธิการ ศพม.อ.อมก๋อย และท่าน ผ.อ.จีรพรรณ มุกุระ ที่ปรึกษา ปปส.ภาค 5 ได้ร่วมให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ตำบลแม่ตื่น 26 มิ.ย. 2558 โดยมีกิจกรรมมากมายเช่น การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด แก่ นักเรียนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม  จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าในเรื่องสารเสพติด แก่ สมาชิก อสม.ตำบลแม่ตื่น 
26 มิถุนายน 2558

ตรวจติดตามผลการรักษา ผู้เข้ารับการบำบัดสารเสพติด (ฝิ่น) ครั้งที่ 2  ตำบลแม่ตื่น โดยความร่วมมือจาก ร.พ.อมก๋อย และ ร.พ.ธัญญารักษ์เขียงใหม่
29 มิถุนายน 2558

ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการใช้ยาเมทาโดนในผู้ป่วยบำบัดยาเสพติดให้ปลอดภัย ณ ห้องประชุมอบต.แม่ตื่น โดยความร่วมมือของ ร.พ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร.พ.อมก๋อย
30 มิถุนายน 2558

อบต.แม่ตื่น ร่วมโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา โดยกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งหมู่บ้านแม่ระอาใน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ตื่น เป็นหมู่บ้านเป้าหมาย
27 พฤษภาคม 2558

โครงการกีฬายอดดอยสัมพันธ์ต้ายภัยยาเสพติด ครั้งที่ 5 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
04 เมษายน 2558

กิจกรรมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว "อากาศดี ที่อมก๋อย" เปิดงานโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีกิจกรรม จำลองข้าวไถนา ควายฮีตอ้อย จำลองวิถีชนเผ่า 4 ชนเผ่า การออกร้าน จัดนิทรรศการและการแสดงต่างๆ มากมาย
01 กุมภาพันธ์ 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ในวันที่ 10 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น โดยมีประชากรผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ 
10 มกราคม 2558


24 ธันวาคม 2557

น.ต. นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด (ฝิ่น) ณ ค่ายบำบัดผู้เสพยาเสพติด(ฝิ่น) วัดโฆ๊ะผะโด๊ะ ม.6 ตำบลแม่ตื่น อ.อมก๋ยอ จ.เชียงให่ม่
19 ธันวาคม 2557


19 ธันวาคม 2557

|<<<123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2