ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล
26 มิถุนายน วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก
ท่าน พ.อ.สุรพ้ศม์ นำลอง รองเสนาธิการ ศพม.อ.อมก๋อย และท่าน ผ.อ.จีรพรรณ มุกุระ ที่ปรึกษา ปปส.ภาค 5 ได้ร่วมให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ตำบลแม่ตื่น 26 มิ.ย. 2558 โดยมีกิจกรรมมากมายเช่น การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด แก่ นักเรียนโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม  จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าในเรื่องสารเสพติด แก่ สมาชิก อสม.ตำบลแม่ตื่น 

 
26 มิถุนายน 2558