ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัลนายสุเทพ สิทธิกรรณ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นนายชนะชัย ดำเนินทัศนา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นนางสาวนุชณภัทร จาละ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น

สมาชิกสภาเขตที่ 1นายพรหมเมือง พานะ
สมาชิก อบต.แม่ตื่น หมู่ที่ 1


นายวิเก็ต ทิพย์ทา
สมาชิก อบต.แม่ตื่น หมู่ที่ 1

สมาชิกสภาเขตที่ 2นางแสงจันทร์ เรืองคำ
สมาชิก อบต.แม่ตื่น หมู่ที่ 2


นายมาโนชญ์ สูญกิ่ง
สมาชิก อบต.แม่ตื่น หมู่ที่ 2นายเจตร ชัยบุญเรือง
สมาชิก อบต.แม่ตื่น หมู่ที่ 4


นางมลิวัลย์ เรืองสุริยะ
สมาชิก อบต.แม่ตื่น หมู่ที่ 3