ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล


1.1  ความเป็นมา
    ตำบลแม่ตื่น เดิมได้ยกฐานะจาก   สภาตำบล   ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล   และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2540 ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 42 ง ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540 องค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 3 และได้รับการเลื่อนชั้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น 2 ( องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง )    

1.2  ลักษณะทางกายภาพ
    ที่ตั้ง  สำนักงานปัจจุบันตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านหลวง ตำบลแม่ตื่น ห่างจากที่ว่าการอำเภออมก๋อยไปทางทิศใต้ประมาณ  76  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
    ทิศเหนือ        ติดต่อกับ     ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
    ทิศใต้           ติดต่อกับ     ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
    ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ     ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
    ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ     ตำบลแม่อุสุ , ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตากแผนที่แสดงอาณาเขตตำบลแม่ตื่น

เส้นทางการคมนาคมที่ใช้ในการเดินทางเข้าสู่ตำบล
1.  ตำบลแม่ตื่น - ตำบลอมก๋อย  อำเภออมก๋อย   ระยะทางประมาณ  76   กิโลเมตร   โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1099
2.  ตำบลแม่ตื่น - ตำบลม่อนจอง  อำเภออมก๋อย ระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางสายบ้านใหม่ – บ้านห้วยน้ำขาว 
ลักษณะภูมิประเทศ  พื้นที่ของตำบลแม่ตื่นส่วนใหญ่เป็นภูเขาปกคลุมด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นต้นน้ำที่ก่อให้เกิดลำห้วย และแม่น้ำสายต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค และประโยชน์ในการเกษตร ซึ่งตำบลแม่ตื่นมีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำการเกษตร
    เนื้อที่    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น มีเนื้อที่ความรับผิดชอบประมาณ  482  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  301,250   ไร่

1.3  การปกครองและประชากร
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นได้แบ่งการปกครองในตำบลออกเป็น 16 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน   ดังนี้

                 ประชากร  ประชากรทั้งสิ้น  10,103  คน  แยกเป็นชาย  5,082  คน  หญิง  5,021  คน  จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  3,318  ครัวเรือน 
             มีความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 17 คน / ตารางกิโลเมต ( ข้อมูล ณ 1 พฤษภาคม  2557 )

ท้องถิ่นอื่นในตำบล
-  จำนวนองค์การบริหารส่วนตำบล        -    แห่ง
-  จำนวนสุขาภิบาล                -    แห่ง

1.4  สภาพทางเศรษฐกิจ
      
อาชีพ

-   สภาพภูมิประเทศตำบลแม่ตื่น ส่วนใหญ่เป็นภูเขาปกคลุมด้วยป่าไม้ เป็นที่ราบเชิงเขา ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม ทำสวนผลไม้ ทำนาข้าว และพืชไร่ มีการเลี้ยงสัตว์ เช่นสุกร ไก่  โค  บ้างเป็นบางครอบครัว

- อุตสาหกรรม  การอุตสาหกรรมในเขตตำบลแม่ตื่นส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
    
  หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล
-  ธนาคาร                                 -    แห่ง
-  โรงแรม / สถานที่พักแรม            3    แห่ง
-  สถานีบริการน้ำมันและก๊าช          7    แห่ง
-  โรงงานอุตสาหกรรม                   -    แห่ง
-  โรงสี                                    5    แห่ง
-  ร้านค้าทั่วไป                          85    แห่ง

1.5  สภาพสังคม

การศึกษา
-  การศึกษาระดับปฐมวัย ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ )    3    แห่ง
-  โรงเรียนประถมศึกษา                                  7    แห่ง
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                   1    แห่ง
-  โรงเรียนอาชีวศึกษา                                   -    แห่ง
-  โรงเรียนสถาบันชั้นสูง                                  -    แห่ง
-  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ( ศรช. ต.แม่ตื่น )           1     แห่ง
-  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                         21    แห่ง
-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน                             -    แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
-  วัด                        7    แห่ง
-  สำนักสงฆ์                -    แห่ง
-  มัสยิด                     -    แห่ง
-  ศาลเจ้า                    -   แห่ง
-  โบสถ์     ( ศาสนาคริสต์ )               9    แห่ง
-  ศาลประจำหมู่บ้าน ( ผีเสื้อบ้าน )        -    แห่ง
         
การสาธารณสุข
-  โรงพยาบาลของรัฐ  ขนาด – เตียง        -    แห่ง
-  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน        3    แห่ง 
-  สถานพยาบาลเอกชน                       1    แห่ง
-  ร้านขายยา  แผนปัจจุบัน                    -    แห่ง
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ          ร้อยละ  100
         
ความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน
-  สถานีตำรวจ                    1    แห่ง 
-  สถานีดับเพลิง                  1    แห่ง

1.6  การบริการพื้นฐาน
      
การคมนาคม
       องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ  256  กิโลเมตร   การติดต่อกับจังหวัดและอำเภอใกล้เคียง สามารถคมนาคมได้ทางเดียว คือทางรถยนต์ โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1099 อำเภอที่ใกล้ที่สุด คือ อำเภอฮอด เดินทางโดยทางรถยนต์บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ระยะทาง (อำเภอฮอด – บ้านกิ่วลม)  ถนนลาดยางตลอดสาย  ระยะทาง  39  กิโลเมตร และทางหลวงชนบทหมายเลข 1099 (สายกิ่วลม – อ.อมก๋อย – ต.แม่ตื่น) ถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทาง  125 กิโลเมตร ส่วนถนนเชื่อมหมู่บ้านต่างๆ ใช้การได้ดีเพียง 6 หมู่บ้าน ส่วนอีก 10 หมู่บ้านบางส่วนสามารถใช้การได้ดีในฤดูแล้งเท่านั้น ตำบลแม่ตื่นมีรถรับจ้างประจำทาง(รถตู้)วิ่งผ่าน สายแม่ตื่น-เชียงใหม่วันละ 1 เที่ยว เวลาประมาณ 6 โมงเช้าของทุกวัน
    
การโทรคมนาคม
-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (อนุญาตเอกชน)    1    แห่ง
-  สถานีโทรคมนาคม                                  2    แห่ง  ( เสาส่งคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ )
   
ระบบสาธารณูปโภค
          การไฟฟ้า  หมู่บ้านในตำบลแม่ตื่นที่มีไฟฟ้าใช้เกือบครบทุกครัวเรือนมี จำนวน 6 หมู่บ้าน ( หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 16 )  ซึ่งมีโรงจักรพลังน้ำแม่เทยผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้าสมทบให้กับพื้นที่ตำบลแม่ตื่น ส่วนอีก 10 หมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูงจึงมีระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์)

1.7  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    แหล่งน้ำสำคัญ  ได้แก่  ลำน้ำแม่ตื่น  ซึ่งไหลผ่านกลางตำบลแม่ตื่น  และในตำบลยังมีลำห้วยที่สำคัญเช่น  ลำห้วยนา  และมีน้ำตกอยู่  2  แห่ง  คือ  น้ำตกแม่ตื่นน้อย  น้ำตกนางนอน  ซึ่งน้ำตกทั้ง  2  นี้เป็นแหล่งต้นน้ำของลำน้ำแม่ตื่น
    ป่าชุมชน  ในเขตตำบลแม่ตื่นได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนภายในตำบล  เพื่อควบคุมดูแลและรักษาป่าให้คงอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน

1.8  ข้อมูลอื่นๆ
-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  1  รุ่น    จำนวน    17    คน
-  ตำรวจชุมชนประจำตำบล  1  รุ่น    จำนวน      -    คน

1.9  ศักยภาพในตำบล
ก.  ศักยภาพขององค์การบริหาร
(1)  จำนวนบุคลากร 
             รวมจำนวน                            33    คน
                  ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    12    คน
                  ตำแหน่งในส่วนการคลัง                      9    คน
                  ตำแหน่งในส่วนโยธา                         4    คน
                  ตำแหน่งในส่วนการศึกษาฯ                  8    คน
(2)  ระดับการศึกษาของบุคลากร
             ประถมศึกษา                              -    คน
             มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา               10  คน
             ปริญญาตรี                              17    คน
             สูงกว่าปริญญาตรี                        6    คน
(3)  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
          ประจำปีงบประมาณ  2556  จำนวนทั้งสิ้น          44,046,984.43    บาท  แยกเป็น
              รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บเอง              403,261.85    บาท
              รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้                14,628,378.22    บาท
                     เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                         29,015,344.36    บาท

ข.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

               1)  การรวมกลุ่มของประชาชน
                    จำนวนกลุ่มทุกประเภท        18    กลุ่ม
                    แยกประเภทกลุ่ม
                    -  กลุ่มแม่บ้าน              6    กลุ่ม
                    -  กลุ่มออมทรัพย์          6    กลุ่ม
                    -  กลุ่มผู้สูงอายุ            6    กลุ่ม 
2)  จุดเด่นของพื้นที่  (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)
เนื่องจากตำบลแม่ตื่น  มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาจึงมีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก เช่น  ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้สัก ไม้ประดู่ และด้วยภูเขาสูงที่อุดมไปด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์นี้  จึงก่อให้เกิดทรัพยากรน้ำ      ลำห้วย ลำธาร ต่าง ๆ ซึ่งไหลจากภูเขาสูง อันสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ควรค่าแก่การดูแล รักษา และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่อไป เช่น น้ำตกแม่ตื่นน้อย , น้ำตกนางนอน  ศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ฯลฯ เป็นต้น

3)   ประเด็นปัญหาที่สำคัญของตำบล
สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
    เพื่อให้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นจึงได้ทำการวิเคราะห์สภาพของพื้นที่ว่าควรได้รับการพัฒนา  แก้ไขและปรับปรุงในจุดใด  พร้อมทั้งตรวจสอบความจำเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในพื้นที่  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  ซึ่งการระบุสภาพปัญหาของปัญหาและความต้องการของประชาชนสามารถแยกรายละเอียดได้  ดังนี้
สภาพปัญหาของพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  แยกออกเป็น   2  ส่วน  ดังนี้

ส่วนที่  1  การวิเคราะห์ตามหลักการ SWOT Analysis
    1.  จุดแข็ง ( Strengths )
-  มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
-  ชุมชนมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งด้านภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี
-  พื้นที่มีสภาพแวดล้อมปราศจากมลภาวะทางเสียง มลภาวะทางอากาศ ปัญหาขยะ น้ำเสีย
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ
-  องค์กรมีโครงสร้างและสายบังคับบัญชาที่สั้น เตี้ย ราบ ชัดเจน สามารถตัดสินใจเองและมีความยืดหยุ่นในการบริหารสูง ง่ายต่อการทำงานให้สำเร็จ
-  องค์กรมีอาคาร สถานที่พร้อมให้บริการประชาชน
-  องค์กรมีระบบการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
-  ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น เฉพาะตัว   
-  มีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามและคงสภาพตามธรรมชาติ

2.  จุดอ่อน ( Weakness )
-  พื้นที่เป็นชนบทที่อยู่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่สูงมีปัญหาความยากจน ยากแก่การพัฒนา และเข้าถึง
-  บุคลากรขาดการพัฒนา อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
-  ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานขององค์กร  เนื่องจากมีการโอน (ย้าย) ของบุคลากรบ่อยครั้ง
-  ระบบสัญญาณ internet มีการขัดข้องบ่อยครั้ง  ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาและการรับรู้ข่าวสารให้ทันต่อเวลา
-  ไม่มีการรักษาวินัยทางการคลัง  และไม่ทำตามแผนงานการบริหารงบประมาณขององค์กร
-  งบประมาณของหน่วยงานมีจำนวนจำกัด เมื่อเทียบกับเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนประชากรและพันธกิจที่จำเป็นต้องดำเนินการ
-  เจ้าหน้าที่บางส่วนขาดความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงาน
-  ประชาชนบางส่วนมีระดับการศึกษาที่ต่ำ  ไม่เหมาะสมแก่การประกอบอาชีพบางอย่างที่มีรายได้สูงกว่า
 
3.  โอกาสในการพัฒนา ( Opportunities )
        -  นโยบายกองทุนหมู่บ้านและกองทุน กขคจ. ในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น
        -  รัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน  เช่น  การประกันราคาผลผลิต , การแก้ไขปัญหาความยากจน , SML , นโยบายกองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ เป็นต้น
        -  มีการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร
        -  มีระบบอินเตอร์เน็ตตำบลให้บริการ
        -  มีศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชนและศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำชุมชน
        -  ประชาชนส่วนใหญ่มีจิตใจงาม ยังยึดถือประเพณีท้องถิ่น จึงเอื้อต่อความสำเร็จในการพัฒนา
        -  ประชาชนส่วนใหญ่ยังให้ความเคารพเชื่อฟัง ต่อผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น จึงเอื้อต่อความสำเร็จในการพัฒนา
4.  ข้อจำกัด ( Treats )
        -  ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ( อ่างเก็บน้ำ ) เพื่อการเกษตร
        -  ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรมีราคาสูง  และมีความผันผวนในด้านราคาจำหน่าย
        -  ขาดตลาดรองรับสินค้าหัตถกรรมและผลผลิตทางการเกษตรบางชนิด
        -  ไม่มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพอย่างพอเพียงและเหมาะสม
        -  ประสบภัยธรรมชาติ  เช่น อุทกภัย , วาตภัย และปัญหาภัยแล้ง ฯลฯ เป็นประจำทุกปี
        -  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ
        -  พื้นที่ในเขตรับผิดชอบส่วนใหญ่อยู่บนภูเขาทำให้การคมนาคมติดต่อประสานงานลำบากมาก ไม่เอื้อต่อการความสำเร็จในการทำงาน โดยเฉพาะในฤดูฝนไม่สามารถออกทำงานเชิงรุกในพื้นที่ได้เลย
        -  ประชาชนที่อยู่บนพื้นที่สูงส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้  ไม่สามารถพูดภาษาไทยกลางได้ เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการทำงาน
        -  ราคาสินค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีราคาแพง โดยเฉพาะน้ำมัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการบริหารองค์กร
        -  ระบบการติดต่อสื่อสารในพื้นที่ เช่น โทรศัพท์ ไม่ดี ไม่เอื้อและเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

ส่วนที่  2  การวิเคราะห์ตามหลักโครงสร้างต่างๆ
    1.  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
        1.1  การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก
        1.2  ปัญหาระบบโทรคมนาคมไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง
        1.3  การให้บริการไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ ( ไฟกิ่งสาธารณะประจำหมู่บ้าน )
        1.4  การขาดแคลนไฟฟ้าใช้ในบางครัวเรือนและเพื่อการเกษตรภายในตำบล
        1.5  ขาดสถานที่ให้บริการด้านข่าวสารและรวมกลุ่มทำกิจกรรมของชุมชน
    2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
       2.1  การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน
        - ปัญหาการขาดความรู้และโอกาสในการประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว
        - ปัญหาการขาดความรู้  ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ
        - ปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
        2.2  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาการเกษตร
        2.3  ปัญหาการว่างงานและประชาชนมีรายได้น้อย
        2.4  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ
        2.5  ขาดทักษะในการพัฒนาการประกอบอาชีพ
        2.6  แรงงานภายในหมู่บ้านยังเป็นแรงงานด้อยคุณภาพ
        2.7  ขาดการรวมกลุ่มกันในการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร 
3.  ปัญหาสาธารณสุข 
        3.1  ด้านปัญหาขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย
        3.2  ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ  ที่ไม่ทั่วถึง
        3.3  ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ้า และโรคที่
               เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ
4.  ปัญหาด้านแหล่งน้ำ
        4.1  การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแล้ง
        4.2  ระบบประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอ
        4.3  ขาดแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ ( อ่างเก็บน้ำ ) เพื่อใช้ในการเกษตร
        4.4  แหล่งเก็บกักน้ำลำเหมืองและคลองส่งน้ำตื้นเขิน
5.  ปัญหาด้านสังคม
        5.1  ปัญหาสถานที่ออกกำลังกาย  สนาม  และอุปกรณ์กีฬาที่ไม่พอเพียง
        5.2  ผู้ด้อยโอกาสในสังคมขาดการช่วยเหลือและเอาใจใส่อย่างพอเพียงและทั่วถึง
        5.3  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
        5.4  ขาดการส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมให้แก่ชุมชน
        5.5  ขาดการส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชนภายในหมู่บ้าน
6.  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
        6.1  ปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าต้นน้ำการแผ้วถางและเผาป่าบริเวณป่าต้นน้ำ
        6.2  ประชาชนบุกรุกที่ดินสาธารณะ 
        6.3  การกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักการ  และการขาดสถานที่ในการกำจัดขยะมูลฝอย
7.  ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร
        7.1  ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน
        7.2  บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ
        7.3  ครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานไม่เพียงพอในการปฏิบัติราชการและไม่มีความ
                ทันสมัย
        7.4  สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้นำชุมชนขาดความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
        7.5  ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
        7.6  ไม่มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่ตำบล
8.  ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
        8.1  ขาดการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ทางด้านความเป็นเลิศ  ทางวิชาการและทางด้าน
               กิจกรรมส่งเสริมลักษณะนิสัยและประสบการณ์การเรียนรู้
        8.2  ขาดทุนการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
        8.3  ขาดงบประมาณในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและท้องถิ่น
        8.4  เยาวชนและประชาชนขาดความสนใจในศิลปะ  ประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
        8.5  อาหารกลางวันและอาหารเสริม ( นม ) ของเด็กนักเรียนมีไม่เพียงพอ
        8.6  ศูนย์การเรียนชุมชนและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาขาดแบบเรียนและวัสดุสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย
    จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นตามหลักการทั้ง  2  อย่างแล้วสามารถสรุปความต้องการของประชาชนได้ดังนี้
    1.  ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        1.1  ขุดลอกคลอง  ,  สร้างสะพาน คสล. ,  วางท่อระบายน้ำ  และจัดสร้างถนนในหมู่บ้าน
        1.2  ขยายเขตบริการระบบโทรคมนาคมให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน
        1.3  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้นและขยายเขตการบริการกระแสไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุก
               ครัวเรือนในทุกหมู่บ้าน
        1.4  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง
        1.5  ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน
   
2.  ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
             2.1  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตรและการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
             2.2  ฝึกอบรมความรู้  ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงานให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆในหมู่บ้าน
             2.3  สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มอาชีพ  และส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ
             2.4  ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพด้านต่างๆ
             2.5  สนับสนุนให้มีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  เพื่อเพิ่มมูลค่าในการผลิต
             2.6  สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม / สหกรณ์  เพื่อใช้เป็นฐานในการต่อรองการกำหนดราคาผลผลิตทางการเกษต
 3.  ความต้องการด้านสาธารณสุข
              3.1  ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนการอนามัยแม่  และเด็ก
              3.2  ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา
              3.3  ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กำจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า
              3.4  ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก  , สตรี และคนพิการ   สงเคราะห์ผู้สูงอายุ
              3.5  หลักประกันทางด้านสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง
 4.  ความต้องการด้านแหล่งน้ำ
              4.1  ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ  สระน้ำ  และลำเหมืองสาธารณะ
              4.2  ให้มีการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน
              4.3  ก่อสร้างดาดคอนกรีต คสล.ลำเหมืองสาธารณะ
              4.4  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ( ขนาดเล็ก )
              4.5  การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทางการเกษตรอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องทั้งระบบ
 5.  ความต้องการด้านสังคม
                5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย “บ้านเมืองน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม”
                5.2  จัดสร้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน
                5.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาให้กับกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป
                5.4  การบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพติด
                5.5  สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน
                5.6  จัดเบี้ยยังชีพและกองทุนเลี้ยงชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
                5.7  ส่งเสริมและจัดกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น
                5.8  ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นในทุกหมู่บ้าน
    6. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ
                  6.1  รณรงค์ให้ความรู้ในการไม่ปล่อยน้ำเสียลงคลองและลำเหมืองสาธารณะ
                  6.2  ฝึกอบรมและจัดตั้งกลุ่มเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                 6.3  รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ต้นน้ำ
                 6.4  ออกสำรวจตรวจพื้นที่ป่าอย่างสม่ำเสมอ
                 6.5  จัดสร้างที่ทิ้งขยะและระบบกำจัดขยะประจำหมู่บ้าน
                 6.6  สำรวจและเร่งรัดออกเอกสารสำคัญสำหรับที่สาธารณประโยชน์ให้ครบถ้วนทุกหมู่บ้าน
    7.  ความต้องการด้านการเมืองและการบริหาร
       7.1   จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน  กลุ่มสตรี, กลุ่มอาสาอื่นๆ
        7.2  จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน
        7.3  จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นและทันสมัยในการบริหารงาน
        7.4  จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกท้องถิ่น  ผู้นำหมู่บ้าน  และประชาชนให้รู้และเข้าใจใน
                บทบาทและหน้าที่ของตนเอง
        7.5  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน
        7.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน
        7.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน  เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชุมประชาคมเพื่อพัฒนาชุมช
 8.  ความต้องการด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
        8.1  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตตำบล  ศูนย์การเรียนชุมชนและ
                ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
        8.2  สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
        8.3  สนับสนุนงบประมาณในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและการละเล่นพื้นบ้าน
        8.4  จัดหาอาหารกลางวันและอาหารเสริม ( นม ) ให้แก่เด็กนักเรียนครบทุกคน
        8.5  พัฒนาระบบการศึกษาในท้องถิ่นให้มีความทันสมัย  และสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีพได้ 
           โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
        8.6  ส่งเสริมและสนับสนุนภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการศึกษา
               ของท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น