ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

******************

1. สภาพทั่วไป

1.1 ความเป็นมา

            ตำบลแม่ตื่น เดิมได้ยกฐานะจาก   สภาตำบล   ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล  และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันที่ ๒8 กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐                    องค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น ๓ และได้รับการเลื่อนชั้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น ๒                                        ( องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง )     

1.2  ลักษณะทางกายภาพ

            ที่ตั้ง  สำนักงานปัจจุบันตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 บ้านหลวง ตำบลแม่ตื่น ห่างจากที่ว่าการอำเภออมก๋อยไปทางทิศใต้ประมาณ  76  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

          ทิศเหนือ          ติดต่อกับ          ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

          ทิศใต้             ติดต่อกับ          ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

          ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ          ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ          ตำบลแม่อุสุ , ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
แผนที่แสดงอาณาเขตตำบลแม่ตื่น

 

เส้นทางการคมนาคมที่ใช้ในการเดินทางเข้าสู่ตำบล

1. ตำบลแม่ตื่น - ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย  ระยะทางประมาณ 76   กิโลเมตร   โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1099

2.  ตำบลแม่ตื่น - ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางสายบ้านใหม่ – บ้านห้วยน้ำขาว 

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ  พื้นที่ของตำบลแม่ตื่นส่วนใหญ่เป็นภูเขาปกคลุมด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นต้นน้ำที่ก่อให้เกิดลำห้วย และแม่น้ำสายต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค และประโยชน์ในการเกษตร ซึ่งตำบลแม่ตื่นมีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำการเกษตร

          เนื้อที่    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น มีเนื้อที่ความรับผิดชอบประมาณ 570.78  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 365,302  ไร่

1.3 การปกครองและประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นได้แบ่งการปกครองในตำบลออกเป็น 16 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มพื้นที่ทุกหมู่บ้าน   ดังนี้

ชื่อหมู่บ้าน

ครัวเรือน

จำนวนประชากร ( คน )

ชาย

หญิง

รวมทั้งสิ้น

หมู่ที่  1

บ้านหลวง

175

194

224

418

หมู่ที่  2

บ้านใหม่

209

179

197

376

หมู่ที่  3

บ้านป่าคา/แม่ตื่นน้อย

275

389

388

777

หมู่ที่  4

บ้านสันต้นปิน

126

174

188

362

หมู่ที่  5

บ้านห้วยหล่อดูก

216

327

326

653

หมู่ที่  6

บ้านขุนตื่นน้อย

235

375

334

709

หมู่ที่  7

บ้านซิแบร

397

490

456

946

หมู่ที่  8

บ้านห้วยยาบ

251

354

349

703

หมู่ที่  9

บ้านแม่ระอาใน

239

429

399

828

หมู่ที่  10

บ้านแม่ระอานอก

203

287

258

545

หมู่ที่  11

บ้านทุ่งต้นงิ้ว

439

701

696

1397

หมู่ที่  12

บ้านแม้วแม่เทย

240

431

404

835

หมู่ที่  13

บ้านปิยอทะ

204

312

294

606

หมู่ที่  14

บ้านห้วยไก่ป่า

143

251

241

492

หมู่ที่  15

บ้านบราโกร

197

296

312

608

หมู่ที่  16

บ้านห้วยดินหม้อ

103

147

312

326

 

รวม

3,652

5,336

5,245

10,581

 

          ท้องถิ่นอื่นในตำบล

-  จำนวนองค์การบริหารส่วนตำบล                   -         แห่ง

          -  จำนวนสุขาภิบาล                                     -         แห่ง

1.4  สภาพทางเศรษฐกิจ

       อาชีพ

-  สภาพภูมิประเทศตำบลแม่ตื่น ส่วนใหญ่เป็นภูเขาปกคลุมด้วยป่าไม้ เป็นที่ราบเชิงเขา ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง เกษตรกรรม ทำสวนผลไม้ ทำนาข้าว และพืชไร่ มีการเลี้ยงสัตว์ เช่นสุกร ไก่  โค  บ้างเป็นบางครอบครัว

- อุตสาหกรรม การอุตสาหกรรมในเขตตำบลแม่ตื่นส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและอุตสาหกรรมในครัวเรือน

       หน่วยธุรกิจในเขตตำบล

-  ธนาคาร                                                -         แห่ง

-  โรงแรม / สถานที่พักแรม                            5        แห่ง

-  สถานีบริการน้ำมันและก๊าช                          7        แห่ง  

-  โรงงานอุตสาหกรรม                                  -         แห่ง

-  โรงสี                                                    8        แห่ง

-  ร้านค้าทั่วไป                                          62      แห่ง

1.5  สภาพสังคม

       การศึกษา

-  การศึกษาระดับปฐมวัย ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ )   3        แห่ง

-  โรงเรียนประถมศึกษา                                7        แห่ง

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา                                  1        แห่ง

-  โรงเรียนอาชีวศึกษา                                  -         แห่ง

-  โรงเรียนสถาบันชั้นสูง                                -         แห่ง

-  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ( ศรช. ต.แม่ตื่น )            1        แห่ง

-  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน                         21      แห่ง

-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน                           -         แห่ง

       สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-  วัด                                                      7        แห่ง

-  สำนักสงฆ์                                              -         แห่ง

-  มัสยิด                                                  -         แห่ง

-  ศาลเจ้า                                                -         แห่ง

-  โบสถ์  ( ศาสนาคริสต์ )                               9        แห่ง

-  ศาลประจำหมู่บ้าน ( ผีเสื้อบ้าน )                    -         แห่ง

         การสาธารณสุข

-  โรงพยาบาลของรัฐ  ขนาด เตียง                  -         แห่ง

-  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน                 3        แห่ง  

-  สถานพยาบาลเอกชน                                 2        แห่ง

-  ร้านขายยา  แผนปัจจุบัน                            -         แห่ง

-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ              ร้อยละ  100

         ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

-  สถานีตำรวจ                                           1        แห่ง 

-  สถานีดับเพลิง                                         1        แห่ง

 

1.6  การบริการพื้นฐาน

       การคมนาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่  256  กิโลเมตร   การติดต่อกับจังหวัดและอำเภอใกล้เคียง สามารถคมนาคมได้ทางเดียว คือทางรถยนต์ โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1099 อำเภอ                     ที่ใกล้ที่สุด คือ อำเภอฮอด เดินทางโดยทางรถยนต์บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ระยะทาง                               (อำเภอฮอด บ้านกิ่วลม)  ถนนลาดยางตลอดสาย  ระยะทาง  39  กิโลเมตร และทางหลวงชนบทหมายเลข 1099 (สายกิ่วลม .อมก๋อย .แม่ตื่น) ถนนลาดยางตลอดสาย ระยะทาง  125 กิโลเมตร ส่วนถนนเชื่อมหมู่บ้านต่างๆ ใช้การได้ดีเพียง 6 หมู่บ้าน ส่วนอีก 10 หมู่บ้านบางส่วนสามารถใช้การได้ดีในฤดูแล้งเท่านั้น ตำบลแม่ตื่นมีรถรับจ้างประจำทาง(รถตู้)วิ่งผ่าน สายแม่ตื่น-เชียงใหม่วันละ1 เที่ยว เวลาประมาณ 6 โมงเช้าของทุกวัน

      การโทรคมนาคม

-  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข (อนุญาตเอกชน)         1        แห่ง

-  สถานีโทรคมนาคม                                   3        แห่ง  ( เสาส่งคลื่นสัญญาณโทรศัพท์ )

      ระบบสาธารณูปโภค

          การไฟฟ้า  หมู่บ้านในตำบลแม่ตื่นที่มีไฟฟ้าใช้เกือบครบทุกหมู่บ้านกล่าวคือ จำนวน 6 หมู่บ้าน  ซึ่งมีโรงจักรพลังน้ำแม่เทยผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้าสมทบให้กับอำเภอฮอด อมก๋อย ส่วนอีก 10 หมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูงจึงมีระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์)

1.7  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          แหล่งน้ำสำคัญ  ได้แก่ ลำน้ำแม่ตื่น ซึ่งไหลผ่านกลางตำบลแม่ตื่น และในตำบลยังมีลำห้วยที่สำคัญเช่น   ลำห้วยนา และมีน้ำตกอยู่  2  แห่ง คือ  น้ำตกแม่ตื่นน้อย , น้ำตกนางนอน  ซึ่งน้ำตกทั้ง 2 นี้เป็นแหล่งต้นน้ำของลำน้ำแม่ตื่น

          ป่าชุมชน ในเขตตำบลแม่ตื่นได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการป่าชุมชนภายในตำบล เพื่อควบคุมดูแลและรักษาป่าให้คงอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน

1.8  ข้อมูลอื่นๆ

-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  1 รุ่น                     จำนวน         17      คน

-  ตำรวจชุมชนประจำตำบล  1 รุ่น                               จำนวน           -       คน

1.9  ศักยภาพในตำบล

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

          1)  การรวมกลุ่มของประชาชน

                    จำนวนกลุ่มทุกประเภท             18      กลุ่ม

                    แยกประเภทกลุ่ม

                    -  กลุ่มแม่บ้าน                         6      กลุ่ม

                    -  กลุ่มออมทรัพย์                      6      กลุ่ม

                     - กลุ่มผู้สูงอายุ                         6      กลุ่ม 

2)  จุดเด่นของพื้นที่  (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

เนื่องจากตำบลแม่ตื่น  มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาจึงมีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจำนวนมาก เช่น  ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้สัก ไม้ประดู่ และด้วยภูเขาสูงที่อุดมไปด้วยป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์นี้  จึงก่อให้เกิดทรัพยากรน้ำ      ลำห้วย ลำธาร ต่าง ๆ ซึ่งไหลจากภูเขาสูง อันสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ควรค่าแก่การดูแล รักษา และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่อไป เช่น น้ำตกแม่ตื่นน้อย , น้ำตกนางนอน ศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย ฯลฯ เป็นต้น

3)   ประเด็นปัญหาที่สำคัญของตำบล

 

สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน

          เพื่อให้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นจึงได้ทำการวิเคราะห์สภาพของพื้นที่ว่าควรได้รับการพัฒนา  แก้ไขและปรับปรุงในจุดใด พร้อมทั้งตรวจสอบความจำเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา  ซึ่งการระบุสภาพปัญหาของปัญหาและความต้องการของประชาชนสามารถแยกรายละเอียดได้  ดังนี้

สภาพปัญหาของพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  แยกออกเป็น  2  ส่วน  ดังนี้

ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ตามหลักการSWOT Analysis

          1. จุดแข็ง ( Strengths )

- มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

-  ชุมชนมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งด้านภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี

- พื้นที่มีสภาพแวดล้อมปราศจากมลภาวะทางเสียง มลภาวะทางอากาศ ปัญหาขยะ น้ำเสีย

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

-  องค์กรมีโครงสร้างและสายบังคับบัญชาที่สั้น เตี้ย ราบ ชัดเจน สามารถตัดสินใจเองและมีความยืดหยุ่นในการบริหารสูง ง่ายต่อการทำงานให้สำเร็จ

-  องค์กรมีอาคาร สถานที่พร้อมให้บริการประชาชน

- องค์กรมีระบบการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

-  ชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่น เฉพาะตัว       

-  มีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามและคงสภาพตามธรรมชาติ

2.  จุดอ่อน ( Weakness )

- พื้นที่เป็นชนบทที่อยู่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่สูงมีปัญหาความยากจน ยากแก่การพัฒนา และเข้าถึง

-  บุคลากรขาดการพัฒนา อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

-  ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานขององค์กร  เนื่องจากมีการโอน (ย้าย) ของบุคลากรบ่อยครั้ง

-  ระบบสัญญาณ internet มีการขัดข้องบ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาและการรับรู้ข่าวสารให้ทันต่อเวลา

-  ไม่มีการรักษาวินัยทางการคลัง  และไม่ทำตามแผนงานการบริหารงบประมาณขององค์กร

- งบประมาณของหน่วยงานมีจำนวนจำกัด เมื่อเทียบกับเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนประชากรและพันธกิจที่จำเป็นต้องดำเนินการ

- เจ้าหน้าที่บางส่วนขาดความชำนาญและประสบการณ์ในการทำงาน

-  ประชาชนบางส่วนมีระดับการศึกษาที่ต่ำ  ไม่เหมาะสมแก่การประกอบอาชีพบางอย่างที่มีรายได้สูงกว่า

          3. โอกาสในการพัฒนา ( Opportunities )

                    -  นโยบายกองทุนหมู่บ้านและกองทุน กขคจ. ในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น

                    -  รัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน  เช่น การประกันราคาผลผลิต , การแก้ไขปัญหาความยากจน , SML , นโยบายกองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ เป็นต้น

                    -  มีการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร

                    -  มีระบบอินเตอร์เน็ตตำบลให้บริการ

                    -  มีศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำชุมชนและศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำชุมชน

                        -  ประชาชนส่วนใหญ่มีจิตใจงาม ยังยึดถือประเพณีท้องถิ่น จึงเอื้อต่อความสำเร็จในการพัฒนา

                    -  ประชาชนส่วนใหญ่ยังให้ความเคารพเชื่อฟัง ต่อผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น จึงเอื้อต่อความสำเร็จในการพัฒนา

 

4.  ข้อจำกัด( Treats )

                    -  ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ( อ่างเก็บน้ำ ) เพื่อการเกษตร

                    -  ต้นทุนการผลิตทางการเกษตรมีราคาสูง  และมีความผันผวนในด้านราคาจำหน่าย

                    -  ขาดตลาดรองรับสินค้าหัตถกรรมและผลผลิตทางการเกษตรบางชนิด

                    -  ไม่มีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพอย่างพอเพียงและเหมาะสม

                    -  ประสบภัยธรรมชาติ  เช่น อุทกภัย , วาตภัย และปัญหาภัยแล้ง ฯลฯ เป็นประจำทุกปี

                    -  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

                    -  พื้นที่ในเขตรับผิดชอบส่วนใหญ่อยู่บนภูเขาทำให้การคมนาคมติดต่อประสานงานลำบากมาก ไม่เอื้อต่อการความสำเร็จในการทำงาน โดยเฉพาะในฤดูฝนไม่สามารถออกทำงานเชิงรุกในพื้นที่ได้เลย

                    -  ประชาชนที่อยู่บนพื้นที่สูงส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด อ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ ไม่สามารถพูดภาษาไทยกลางได้ เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการทำงาน

                    -  ราคาสินค้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีราคาแพง โดยเฉพาะน้ำมัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการบริหารองค์กร

                    -  ระบบการติดต่อสื่อสารในพื้นที่ เช่น โทรศัพท์ ไม่ดี ไม่เอื้อและเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน

 

ส่วนที่  2 การวิเคราะห์ตามหลักโครงสร้างต่างๆ

          1. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน

                    1.1  การคมนาคมขนส่งระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก

                    1.2  ปัญหาระบบโทรคมนาคมไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง

             1.3  การให้บริการไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ ( ไฟกิ่งสาธารณะประจำหมู่บ้าน )

             1.4  การขาดแคลนไฟฟ้าใช้ในบางครัวเรือนและเพื่อการเกษตรภายในตำบล

             1.5 ขาดสถานที่ให้บริการด้านข่าวสารและรวมกลุ่มทำกิจกรรมของชุมชน

          2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

                    2.1  การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน

                               - ปัญหาการขาดความรู้และโอกาสในการประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว

                               - ปัญหาการขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ

                               - ปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

               2.2  ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  การพัฒนาการเกษตร

                    2.3  ปัญหาการว่างงานและประชาชนมีรายได้น้อย

                    2.4  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

                    2.5  ขาดทักษะในการพัฒนาการประกอบอาชีพ

                    2.6  แรงงานภายในหมู่บ้านยังเป็นแรงงานด้อยคุณภาพ

                    2.7 ขาดการรวมกลุ่มกันในการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร 

          3. ปัญหาสาธารณสุข 

                    3.1  ด้านปัญหาขาดแหล่งข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข และอนามัย

                    3.2  ปัญหาการให้บริการสุขภาพของผู้สูงอายุ , เด็ก , สตรี และคนพิการ  ที่ไม่ทั่วถึง

                    3.3 ปัญหาการแพร่ระบาดและการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย  โรคพิษสุนัขบ้า และโรคที่

                           เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ

 

          4. ปัญหาด้านแหล่งน้ำ

                    4.1  การขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภคในฤดูแล้ง

           4.2  ระบบประปาหมู่บ้านไม่เพียงพอ

           4.3  ขาดแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ ( อ่างเก็บน้ำ ) เพื่อใช้ในการเกษตร

           4.4  แหล่งเก็บกักน้ำลำเหมืองและคลองส่งน้ำตื้นเขิน

          5. ปัญหาด้านสังคม

                    5.1  ปัญหาสถานที่ออกกำลังกาย  สนาม และอุปกรณ์กีฬาที่ไม่พอเพียง

            5.2 ผู้ด้อยโอกาสในสังคมขาดการช่วยเหลือและเอาใจใส่อย่างพอเพียงและทั่วถึง

                    5.3  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

            5.4  ขาดการส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมให้แก่ชุมชน

            5.5  ขาดการส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชนภายในหมู่บ้าน

          6. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

            6.1 ปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าต้นน้ำการแผ้วถางและเผาป่าบริเวณป่าต้นน้ำ

            6.2  ประชาชนบุกรุกที่ดินสาธารณะ 

              6.3  การกำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักการ  และการขาดสถานที่ในการกำจัดขยะมูลฝอย

          7. ปัญหาด้านการเมืองและการบริหาร

             7.1  ความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชน

             7.2  บุคลากรภาคปฏิบัติมีไม่เพียงพอ

             7.3  ครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ในสำนักงานไม่เพียงพอในการปฏิบัติราชการและไม่มีความ

                    ทันสมัย

7.4  สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้นำชุมชนขาดความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น

             7.5  ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

             7.6  ไม่มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่ตำบล

          8.  ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

            8.1  ขาดการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ทางด้านความเป็นเลิศ  ทางวิชาการและทางด้าน

                  กิจกรรมส่งเสริมลักษณะนิสัยและประสบการณ์การเรียนรู้

            8.2  ขาดทุนการศึกษาของนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน

8.3 ขาดงบประมาณในการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและท้องถิ่น

            8.4  เยาวชนและประชาชนขาดความสนใจในศิลปะ  ประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน

            8.5  อาหารกลางวันและอาหารเสริม ( นม ) ของเด็กนักเรียนมีไม่เพียงพอ

8.6 ศูนย์การเรียนชุมชนและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาขาดแบบเรียนและวัสดุสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

          จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นตามหลักการทั้ง  2 อย่างแล้วสามารถสรุปความต้องการของประชาชนได้ดังนี้

          1. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน

             1.1  ขุดลอกคลอง ,  สร้างสะพาน คสล. ,  วางท่อระบายน้ำ  และจัดสร้างถนนในหมู่บ้าน

             1.2 ขยายเขตบริการระบบโทรคมนาคมให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน

             1.3 ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มขึ้นและขยายเขตการบริการกระแสไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุก

                    ครัวเรือนในทุกหมู่บ้าน

             1.4  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุกและปรับปรุงผิวถนนลาดยาง

               1.5  ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

2.  ความต้องการด้านเศรษฐกิจ

                    2.1 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลในการผลิตทางการเกษตรและการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร

                    2.2  ฝึกอบรมความรู้  ด้านวิชาการ และการศึกษาดูงานให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆในหมู่บ้าน

                    2.3  สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มอาชีพ  และส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ

                        2.4 ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพด้านต่างๆ

                    2.5  สนับสนุนให้มีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  เพื่อเพิ่มมูลค่าในการผลิต

2.6  สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม / สหกรณ์ เพื่อใช้เป็นฐานในการต่อรองการกำหนดราคาผลผลิตทางการเกษตร

          3.  ความต้องการด้านสาธารณสุข

                    3.1  ฝึกอบรมให้ความรู้ทางโภชนการอนามัยแม่  และเด็ก

                    3.2  ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา

                    3.3  ให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กำจัดยุงลายและรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า

                    3.4  ต้องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ , เด็ก  , สตรี และคนพิการ   สงเคราะห์ผู้สูงอายุ

                    3.5  หลักประกันทางด้านสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง

          4. ความต้องการด้านแหล่งน้ำ

                    4.1  ให้มีการขุดลอกคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ  สระน้ำ และลำเหมืองสาธารณะ

             4.2 ให้มีการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน

             4.3  ก่อสร้างดาดคอนกรีต คสล.ลำเหมืองสาธารณะ

             4.4  ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ( ขนาดเล็ก )

             4.5  การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทางการเกษตรอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องทั้งระบบ

          5. ความต้องการด้านสังคม

                    5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายบ้านเมืองน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม

                    5.2 จัดสร้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน

                    5.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาให้กับกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป

                    5.4  การบำบัดและรักษาผู้ติดยาเสพติด

                    5.5  สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน

                    5.6 จัดเบี้ยยังชีพและกองทุนเลี้ยงชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

                    5.7 ส่งเสริมและจัดกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น

                    5.8 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้นในทุกหมู่บ้าน

          6. ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติ

                    6.1 รณรงค์ให้ความรู้ในการไม่ปล่อยน้ำเสียลงคลองและลำเหมืองสาธารณะ

                    6.2 ฝึกอบรมและจัดตั้งกลุ่มเยาวชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   6.3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ต้นน้ำ

            6.4  ออกสำรวจตรวจพื้นที่ป่าอย่างสม่ำเสมอ

            6.5 จัดสร้างที่ทิ้งขยะและระบบกำจัดขยะประจำหมู่บ้าน

            6.6 สำรวจและเร่งรัดออกเอกสารสำคัญสำหรับที่สาธารณประโยชน์ให้ครบถ้วนทุกหมู่บ้าน

          7.  ความต้องการด้านการเมืองและการบริหาร

7.1  จัดประชุมประชาคมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาชน  กลุ่มสตรี, กลุ่มอาสาอื่นๆ

             7.2  จัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงาน

             7.3  จัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นและทันสมัยในการบริหารงาน

             7.4  จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกท้องถิ่น  ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนให้รู้และเข้าใจใน

                     บทบาทและหน้าที่ของตนเอง

             7.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน

             7.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน

7.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชุมประชาคมเพื่อพัฒนาชุมชน

          8. ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

                    8.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตตำบล  ศูนย์การเรียนชุมชนและ

                            ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา

     8.2 สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน

8.3  สนับสนุนงบประมาณในการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและการละเล่นพื้นบ้าน

     8.4  จัดหาอาหารกลางวันและอาหารเสริม ( นม ) ให้แก่เด็กนักเรียนครบทุกคน

      8.5 พัฒนาระบบการศึกษาในท้องถิ่นให้มีความทันสมัย และสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีพได้ 

            โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา

                    8.6 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการศึกษา

                   ของท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น