ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล

      องค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศโดยส่วนร่วม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้บรรยากาศรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2557  ที่สร้างกระบวนการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบล  ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติที่สนับสนุนการบริหารงานของท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น  จึงได้ดำเนินการหลายรูปแบบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว
    ภายใต้การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ  โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นก็เป็นภารกิจที่ต้องถ่ายโอนด้วย  ดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จึงได้จัดทำ “ แผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2558 – 2560  ”  ฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานของท้องถิ่น  โดยแผนพัฒนาฉบับนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นจะได้นำไปปรับประยุกต์ทั้งในเชิงวิชาการและข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นตามความเหมาะสม
    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป