ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล

คู่มือประชาชน

รายการวันที่
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน %28ระยะที่ 1 %3A ขั้นตอนออกค27 กรกฎาคม 2558
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม27 กรกฎาคม 2558
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล27 กรกฎาคม 2558
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป27 กรกฎาคม 2558
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ27 กรกฎาคม 2558
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล27 กรกฎาคม 2558
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป27 กรกฎาคม 2558
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ27 กรกฎาคม 2558
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ27 กรกฎาคม 2558
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ27 กรกฎาคม 2558
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตาราง27 กรกฎาคม 2558
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด27 กรกฎาคม 2558
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล27 กรกฎาคม 2558
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป27 กรกฎาคม 2558
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ27 กรกฎาคม 2558
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล27 กรกฎาคม 2558
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป27 กรกฎาคม 2558
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ27 กรกฎาคม 2558
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ27 กรกฎาคม 2558
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ27 กรกฎาคม 2558

     1  [2]  3  4