ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล

ประกาศ / คำสั่ง

รายการวันที่
ประกาสแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษาและวัฒนธรรม19 ธันวาคม 2557
ประกาศการยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริการ19 ธันวาคม 2557
ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด19 ธันวาคม 2557
ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม19 ธันวาคม 2557
ประกาศการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฎิบัติงานของส่วนการคลัง ประจำปีงบประม19 ธันวาคม 2557
ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด19 ธันวาคม 2557
ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนโยธา19 ธันวาคม 2557
ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม19 ธันวาคม 2557
ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต19 ธันวาคม 2557
ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม19 ธันวาคม 2557
แต่งตั้งคณะทำงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในส่วนสาธารณสุข องค์การบริหารส่วน19 ธันวาคม 2557
ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักงานปลัด องค์การบริห19 ธันวาคม 2557
ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในส่วนการคลัง องค์การบริหา19 ธันวาคม 2557
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในส่วนโยธา องค์การบร19 ธันวาคม 2557
ประกาศคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื19 ธันวาคม 2557

     1  [2]