ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล

คู่มือประชาชน

รายการวันที่
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 2027 กรกฎาคม 2558
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด27 กรกฎาคม 2558
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ27 กรกฎาคม 2558
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 27 กรกฎาคม 2558
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 27 กรกฎาคม 2558
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น27 กรกฎาคม 2558
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ27 กรกฎาคม 2558
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท %28กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกคร27 กรกฎาคม 2558
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท %28กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก27 กรกฎาคม 2558
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่27 กรกฎาคม 2558
การขอรับบำเหน็จตกทอด %28กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษราย27 กรกฎาคม 2558
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 27 กรกฎาคม 2558
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ27 กรกฎาคม 2558
การแจ้งถมดิน27 กรกฎาคม 2558
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ27 กรกฎาคม 2558
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ27 กรกฎาคม 2558
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ27 กรกฎาคม 2558
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 2227 กรกฎาคม 2558
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 3327 กรกฎาคม 2558
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 2127 กรกฎาคม 2558

     1  2  [3]  4