ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล

ข้อบัญญัติ

รายการวันที่
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256101 ตุลาคม 2560
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256101 ตุลาคม 2560
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256201 กันยายน 2561
ประกาศใช้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256217 กันยายน 2561
ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256001 ตุลาคม 2559
ประกาศข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ. 255901 ตุลาคม 2558
ช้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255901 ตุลาคม 2558
คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255808 มกราคม 2558
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2508 มกราคม 2558
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255808 มกราคม 2558
รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255808 มกราคม 2558
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255808 มกราคม 2558
รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 255808 มกราคม 2558
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 255808 มกราคม 2558
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 255808 มกราคม 2558

 [1]