ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ข้อมูลการให้บริการ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
177
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
5,029
เดือนที่แล้ว
8,267
ปีนี้
82,937
ปีที่แล้ว
91,181
ทั้งหมด
286,105
ไอพี ของคุณ
3.229.142.91
ลำดับรายการวันที่
1มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่6 ม.ค. 2564
2มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ6 ม.ค. 2564
3มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง6 ม.ค. 2564
4มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี6 ม.ค. 2564
5เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ 25646 ม.ค. 2564
6นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม6 ม.ค. 2564
7มาตรการป้องกันการรับสินบน5 ม.ค. 2564
8มาตรการป้องกันการขัดกันรหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม5 ม.ค. 2564
9มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต5 ม.ค. 2564
10มาตรการในการสร้างจิตสำนึและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราขการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5 ม.ค. 2564
11มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ5 ม.ค. 2564
12รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 256329 ต.ค. 2563
13นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล8 ต.ค. 2563
14การแสดงจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน1 ต.ค. 2563
15เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต1 ต.ค. 2563

1