ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-001590, E-mail : maetuen@hotmail.com 

สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ข้อมูลการให้บริการ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ศาลปกครอง

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
80
เมื่อวานนี้
183
เดือนนี้
5,029
เดือนที่แล้ว
8,267
ปีนี้
82,937
ปีที่แล้ว
91,181
ทั้งหมด
286,105
ไอพี ของคุณ
3.229.142.91
ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25601 มี.ค. 2560
2ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 1 มี.ค. 2560
3ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1 มี.ค. 2560
4พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 การจัดตั้ง1 ต.ค. 2559
5พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 1 ก.ย. 2559
6ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องุถิ่น พ.ศ.2535 และที่แ1 ก.ย. 2559
7ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ 1 ก.ย. 2559
8ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1 ก.ย. 2559
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 1 ก.ย. 2559
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเต1 ก.ย. 2559
11ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉั1 มิ.ย. 2559
12การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัย12มีค454 พ.ค. 2558
13การเตรียมการป้องกันภัยแล้ง15มีค474 พ.ค. 2558
14หลักเกณฑ์ช่วยเหลือประชาชน4 พ.ค. 2558
15แบบอย่างโครงการ30 เม.ย. 2558
16การแก้ไขประมาณการรายรับรายจ่าย 12 พ.ค 25518 ม.ค. 2558
17แนวทางสนับสนุนกองทุนชุมชน 20 ส.ค 538 ม.ค. 2558
18บัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้างปี 25568 ม.ค. 2558
19ประกาศกระจายอำนาจ กำหนดหน้าที่ อบจ8 ม.ค. 2558
20แผนชุมชน 12 มี.ค 25538 ม.ค. 2558

12  >> >|