ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล

ระเบียบ / กฏหมาย

รายการวันที่
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่01 มีนาคม 2560
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 01 มีนาคม 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256001 มีนาคม 2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเต01 กันยายน 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 01 กันยายน 2559
ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉั01 มิถุนายน 2559
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 01 กันยายน 2559
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ 01 กันยายน 2559
ระเบียบ มท. ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องุถิ่น พ.ศ.2535 และที่แ01 กันยายน 2559
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 การจัดตั้ง01 ตุลาคม 2559
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 01 กันยายน 2559
หลักเกณฑ์ช่วยเหลือประชาชน04 พฤษภาคม 2558
การเตรียมการป้องกันภัยแล้ง15มีค4704 พฤษภาคม 2558
การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดภัย12มีค4504 พฤษภาคม 2558
แบบอย่างโครงการ30 เมษายน 2558
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร 255608 มกราคม 2558
แผนชุมชน 12 มี.ค 255308 มกราคม 2558
ประกาศกระจายอำนาจ กำหนดหน้าที่ อบจ08 มกราคม 2558
บัญชีมาตรฐานสิ่งก่อสร้างปี 255608 มกราคม 2558
แนวทางสนับสนุนกองทุนชุมชน 20 ส.ค 5308 มกราคม 2558

 [1]  2