ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล

ประกาศ / คำสั่ง

รายการวันที่
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบ 12 เดือน)28 กันยายน 2561
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือน)04 มีนาคม 2561
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์04 กันยายน 2560
มาตราฐานการปฏิบัติงาน03 กันยายน 2561
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานของ อบต.แม่ตื่น5 ตุลาคม 2559
คำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม 12 มิถุนายน 2560
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น31 มีนาคม 2558
ประกาศใช้คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทาง27 พฤษภาคม 2558
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน01 พฤษภาคม 2558
ระเบียบว่ากระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกร01 พฤษภาคม 2558
ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นว่าด้วยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแ01 ตุลาคม 2557
ประกาศยกเลิกคำสั่ง การแบ่งงาน การบริหาร และมอบหมายการปฎิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ19 ธันวาคม 2557
ประกาศการแบ่งงาน การบริหาร และมอบหมายการปฎิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบ19 ธันวาคม 2557
ประกาศการแบ่งงาน การบริหาร และมอบหมายการปฎิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในองค์การบ19 ธันวาคม 2557
ประกาศแต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ปฎิบัติงานช่วงพักเที่ยงและปฎิบัติงาน19 ธันวาคม 2557
ประกาสจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภัยหนาว ไฟป่า และห19 ธันวาคม 2557
ประกาศบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกกรณีมีเหตุเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ19 ธันวาคม 2557
ประกาศแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด19 ธันวาคม 2557
ประกาศการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม19 ธันวาคม 2557
ประกาศมอบหมายพนักงานเข้าร่วมประชุมเพื่อยกร่างแผนปฏิบัติการ ป้องกัยและแก้ไขปัญหาย19 ธันวาคม 2557

 [1]  2