ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล


สมคิด กรรขำ
หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวกาญจนา ดวงตัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการนางสาววีนัส ส่วนบุญ
เจ้าพนักงานธุรการนางสาวพิมมาภรณ์ ตาสาย
นักพัฒนาชุมชนนายโก่ง ดีนะ
ผู้ช่วยนักพัฒนาสังคมนายวรกร ปู่แก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรนายณัฐภูมิ มารุ่งเรือง
ผู้ช่วยบุคลากรว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ ใจเมืองออน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวศรินยา ฟูเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายวสรรณ์ สิงสา
ผู้ช่วยนิติกร


นายสง่า ทาปัญญา
พนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้านายสมศิลป์ หมดสังข์
พนักงานขับรถนายอนันต์ อุ่นอุดมวนา
พนักงานทั่วไปนายผดุงเกียรติ แสนใจอิ
พนักงานขับรถนายอิ่นแก้ว เทพบุญ
พนักงานขับรถนายสมเกียรติ อุ่นอุดมวนา
พนักงานทั่วไปนางเวฬุรีย์ ปินโต
แม่บ้านนางสาวนิสาวณีย์ สาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายเย็น ฤทธิ์ชัย
พนักงานรักษาความปลอดภัยนางสาวหนึ่งฤดี โคตรปัญญา
พนักงานจ้างเหมาบริการ