ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล


ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวนันทพร มุนิลทร
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางณัฐณิชา สูญกิ่ง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชีนางปริยากร กันธิยะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุนางสาวรัชฎาภรณ์ แก้วชายเพ็ญ
ผู้ช่วยเจ้่าพนักงานงานการเงินและบัญชี


นางสาวปรียาวรรณ หนักฟู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้นางสาวนฤภร มหาวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนางปัญญาภรณ์ ชนนิยม
พนักงานจ้างเหมาบริการ