ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล


ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าส่วนการศึกษานางสาวชนนิกานต์ ติเจ
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านหลวงนางจิราภรณ์ จันทร์หงษ์
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านแม่ตื่นน้อยนางสาวบัวแก้ว ศรีชัยยนต์
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านซิแบรนางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์มัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางพัชนี โปธิยา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวรัตนฤมล ม่อนจองตระกูล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวสุโพ พงษ์ศาสัตย์
พนักงานทั่วไปนางสาวอำพรรณ ลาน้อย
จ้างเหมาบริการ


นางสุภาภรณ์ วาสนาไพบูรย์
จ้างเหมาบริการ