ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล


ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าส่วนการศึกษานางสาวชนนิกานต์ ติเจ
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านหลวงนางจิราภรณ์ จันทร์หงษ์
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านแม่ตื่นน้อยนางสาวบัวแก้ว ศรีชัยยนต์
ครูผู้ดูแลเด็กบ้านซิแบรนางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์มัง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางพัชนี โปธิยา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวรัตนฤมล ม่อนจองตระกูล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางสาวนัยนา สุนะเสน
นักวิชาการศึกษา


นางสาวกัลยรัตน์ มาลีวิภา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวสุโพ พงษ์ศาสัตย์
พนักงานทั่วไปนางสาวดวงใจ ใจจินะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอำพรรณ ลาน้อย
จ้างเหมาบริการ


นางสุภาภรณ์ วาสนาไพบูรย์
จ้างเหมาบริการ