ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 052-005991, E-mail : maetuen@hotmail.com 
สายตรงนายก

ตรวจสอบคุณภาพอากาศ (ค่าฝุ่น PM)​ ค่าความชื้น อุณหภูมิ

ระบบงานสารบรรณ

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

สำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/12/2557
วันนี้
169
เมื่อวานนี้
142
เดือนนี้
4,787
เดือนที่แล้ว
4,264
ปีนี้
25,642
ปีที่แล้ว
18,163
ทั้งหมด
74,799
ไอพี ของคุณ
3.88.156.58


กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร สามารถขึ้นทะเบียนหลังปลูกพืชแล้ว 15 - 60 วัน และให้ทันกับกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ในปี พ.ศ. 2562 กรณีที่เกษตรกรไม่มาปรับปรุงทะเบียนนานเกิน 3 ปี จะถูกยกเลิกบัญชีทะเบียนเกษตรทันทีและหมดสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

 

 

07 พฤษภาคม 2562

ตามทีี่ องค์การบริหารส่วนจตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี งบประมาณ 2561 จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกอบด้วย

1.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

2.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

3.คนงานทั่วไป

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรตามกำหนดการดังกล่าวเเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบในทุกภาควิชา (รายละเอียดปรากฎตามบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้แนบท้้ายประกาศฉบับนี้)

03 พฤษภาคม 2562

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 มีรายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

01 พฤษภาคม 2562

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  กิ่งกาชาดอำเภออมก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาคุณภาพชีวิตทางสังคม แก่เด็กชายธนารักษ์  สถิรกุลพงศ์ จำนวน 2,000 บาท

19 เมษายน 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2547 หมวด 4 การสรรหา และการเลือกสรร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีรายละเอียด (ดังเอกสารที่แนบท้ายนี้)

18 เมษายน 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนำบลแม่ตื่นเรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร
จำนวน 4 ตำแหน่ง
1.ปลัดอบต.(กลาง)
2.ผอ.คลัง (ต้น)
3.ผอ.กองการศึกษา (ต้น)
4.ผอ.กองสาธารณสุข (ต้น)

25 ธันวาคม 2561

ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฏาคม 2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนและทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยจัดตั้งขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัด 
#เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม 
#กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยผ่าน Application Google forms #เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านระบบแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) 
#จึงขอความร่วมมือมายังส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมการตอบแบบสอบถามดังกล่าว ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
#ติดต่อสอบถาม 052-005991 
#งานประชาสัมพันธ์ 
#อบต.แม่ตื่น
13 พฤศจิกายน 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสนามจัดงานเชิงสะพานบ้านใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งจะจัดให้มีการประกวดกิจกรรมประเภทต่างๆ ดังนี้
  1. การประกวดกระทงใหญ่ 
  2. การประกวดนางนพมาศ 
  3. การประกวดหนูน้อยนพมาศ 
  4. การประกวดธิดาดอย 
  5. การประกวดแม่เฮือนงาม 
  6. การประกวดกระทงเล็ก/กระทงสาย 
  7. การประกวดดอกไม้ไฟ (บอกไฟดอก) 

#ภายในงานพบกับการชกมวยไทย 
#การแสดงดนตรีสด 
#การประกวดรำวงย้อนยุค 
#การจัดนิทรรศการของกลุ่มเยาวชน "ของดีเมืองตื่น" 
#รายละเอียดต่างๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น 
#ในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือติดต่อได้ที่ 052-005991
01 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เรื่อง ตกลงจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานใน อบต.แม่ตื่น จำนวน 12 กระบวนงาน 20 อัตรา ยื่นเอกสารภายใน 26
กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้
21 กันยายน 256111 กันยายน 2561

ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่าน มาร่วมกันทำความดีโดยมาร่วมโครงการ ประชารัฐ ของ อบต แม่ตื่น ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนต่างๆ
กิจกรรมสร้างถนนคอนกรีตเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับพี่น้องบนดอยสัญจร ไปมาได้สะดวกเรายังขาดปัจจัยบางส่วน ในการจัดซื้อ หินทราย เหล็กวายเมท และวัสดุประกอบการทำงานก่อสร้าง ซึ่งเรามีแล้ว ส่วนหนึ่ง แต่ยังขาดอีกเพื่อได้ถนนคอนกรีตตามวัตถุประสงค์ 1426 เมตร ตรงจุดที่หนักหนาสาหัดที่สุด ท่านใดสนใจ บริจาคได้ที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลแม่ตื่น ทุกหมู่บ้านหรือ โอนตามหมายเลขบัญชีในภาพนี้นะครับ หรือติดต่อได้ที่ อบต แม่ตื่น ส่วนปูนทางคุณกานต์ ศักดิ์คำดวง ก็เชิญชวนบริจาค เป้าหมาย 5,000 ถุง ทางชุมชนรับผิดชอบ แรงงานและค่าหินทรายที่ยังขาดอยู่ ขอเชิญชวนญาติมิตรสหายและญาติพี่น้อง และทุกๆท่านที่ต้องการทำความดี
รายรับ จากการบริจาคและรายจ่ายจะแจ้งให้ทราบทุกบาททุกสตางค์ ครับ กำหนดลงมือทำงาน 16 ก.ค 2561 เส้นทาง พะกะเชถึง บราโกร โฆะผะโด้ ขอช่วยบอกบุญต่อๆกันไปด้วยนะครับ #กราบขอบพระคุณล่วงหน้าในโอกาสนี้ด้วยนะครับ"อีกอย่างครับใครโอนผ่านบัญชี้ทั้งสองนี้ ช่วยกรุณาส่งสลิปการโอนให้ด้วยนะครับ

#ขอแจ้งยอดบริจาคร่วมโครงการนะค่ะ
#กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะค่ะที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้
ขอบพระคุณค่ะ
03 กรกฎาคม 2561

22 มิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2561
20 มิถุนายน 2561

ประกาศ เรื่อง ตกลงจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จำนวน 1 อัตรา
11 มิถุนายน 2561

01 มิถุนายน 2561

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (72 รายการ)