ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัลประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี
ด้วยขณะนี้เป็นช่วงระยะเวลาแห่งการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีต่างๆ ดังนี้
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ยื่นแบบภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
2. ภาษีป้าย ให้ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2561
3. ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภายในเดือนเมษายน พ.ศ.2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีจักได้ทราบและชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดข้างต้น
 18 มกราคม 2561