ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัลการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น

ด้วยประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องมาตรการในการขออนุญาตเข้าป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ค่า PM10 มีแนวโน้มสูงขึ้น และได้รับผลกระทบจากกระแสลมมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ พัดพาหมอกควันอันเกิดจากจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดใกล้เคียง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่มีผลกระทบต่อประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงกำหนดมาตรการในการขออนุญาตเข้าป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 20 เมายน 2561 ดังนี้

1.     บุคคลใดที่มีความประสงค์เข้าพื้นที่ป่า ให้มาลงทะเบียนขออนุญาตต่อนายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการ หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย

2.     ให้แจ้งและกำหนดเส้นทางเข้าออด แสดงเหตุผล พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อผู้อนุญาตและให้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน

3.     ผู้ได้รับอนุญาตห้ามนำอุปกรณ์ก่อให้เกิดไฟทุกชนิดเข้าป่า

4.     มาตรการหรือรายละเอียดการดำเนินการให้นายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการสามารถกำหนดเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับพื้นที่

5.     หากมีการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

 27 มีนาคม 2561