ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัลประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561
 23 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561

 21 กุมภาพันธ์ 2561

 05 กุมภาพันธ์ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำตำบลแม่ตื่น ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 14 -15 กุมภาพันธ์ 2561 @สนามกีฬาบ้านสบหาด หมู่ 14 บ้านสบหาด (ห้วยไก่ป่า) โดยเริ่มรับสมัครแข่งขันกีฬา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ในเวลาราชการ
มีประเภทกีฬา ดังนี้
1. ฟุตบอลชาย 7 คน
2. ตะกร้อชาย
3. วอลเล่ย์บอลหญิง
4. เปตองรวม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 052-005991 / 093-3037060

 01 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ!!! องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจำตำบลแม่ตื่น ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 (วันเสาร์ - อาทิตย์) @สนามกีฬาโฆ๊ะผะโด๊ะ หมู่ 6 บ้านขุนตื่นน้อย โดยเริ่มรับสมัครแข่งขันกีฬา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น ในเวลาราชการ
มีประเภทกีฬา ดังนี้
1. ฟุตบอลชาย 7 คน
2. ตะกร้อชาย
3. วอลเล่ย์บอลหญิง
4. เปตองรวม
5. มวยไทย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 052-005991 / 093-3037060
 01 กุมภาพันธ์ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จะดำเนินการสำรวจทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีทีตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย) ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 
จึงของความร่วมมือผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีให้ความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการสำรวจข้อมูลในครั้งนี้
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 26 มกราคม 2561

ตามนโยบายรัฐบาลโดย รัฐมนตรีว่าด้วยการกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายให้การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการซื้อสินค้าอุปโภค –บริโภค จากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จึงเปิดรับสมัครร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า อุปโภค – บริโภค (เพิ่มเติม) เฉพาะในหมู่ที่ยังไม่มีเครื่อง EDCให้บริการแก่ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 1 ร้านค้า โดยมีเอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการรับสมัครดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชน

  2. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค)

  3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ประเภทออมทรัพย์)

  4. สำเนารายการเคลื่อนไหวล่าสุด

  5. รูปถ่ายและแผนที่ตั้งร้านค้า
 24 มกราคม 2561

 23 มกราคม 2561

สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่                        เรื่องการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่อสมัยใหม่ (NewMedia)เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดและประชาชนที่มาติดต่อราชการทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจนโยบายสำคัญ และผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในภารกิจของกระทรวงมหาดไทยรองรับนโยบายการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 โดยดำเนินการจัดทำFacebook Fanpage : กระทรวงมหาดไทยPR” Twitter : “กระทรวงมหาดไทยPR” และInstagram : “กระทรวงมหาดไทยPR” 
 22 มกราคม 2561

 19 มกราคม 2561

 18 มกราคม 2561

ด้วยขณะนี้เป็นช่วงระยะเวลาแห่งการชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษีต่างๆ ดังนี้
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้ยื่นแบบภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
2. ภาษีป้าย ให้ยื่นแบบภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2561
3. ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภายในเดือนเมษายน พ.ศ.2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีจักได้ทราบและชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดข้างต้น
 18 มกราคม 2561

 15 มกราคม 2561

ด้วยภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (กองทุนปฎิรูปการศึกษาเชียงใหม่) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (กองทุนละ 10 บาท) เพื่อจัดหาเงินช่วยเหลือโรงเรียน ฯลฯ #โดยขอรับบริจาคชาวเชียงใหม่ คนละ 10 บาท โดยอบต.แม่ตื่น เป็นศูนย์รับบริจาค
 08 มกราคม 2561

การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561
ขอเชิญผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษี ติดต่อยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ยื่นแบบฯ (ภ.ร.ด. 2) และชำระภาษีตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ชำระภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ภาษีป้าย
ยื่นแบบฯ (ภ.ป. 1) แลชำะขำระภาษีตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ชำระภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ภาษีบำรุงท้องที่
ชำระภาษีตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน
หมายเหตุ ไม่ยื่นแบบและชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดต้องเสียค่าปรับหรือเงินเพิ่มตามที่กำกฎหมายกำหนด
 03 มกราคม 2561

     1  [2]  3  4  5