ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัลหัวข้อวันที่
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (แบบ สขร.1)06 กันยายน 2561
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 256106 สิงหาคม 2561
ประกาศเรื่องริบหลักประกันสัญญาเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น31 กรกฎาคม 2561
ประกาศ เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่ หมู่ 210 กรกฎาคม 2561
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (แบบ สขร.1)09 กรกฎาคม 2561
ประกาศ เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนรวม 3 จุด09 กรกฎาคม 2561
ประกาศเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (แบบ สขร.1)26 มิถุนายน 2561
แบบรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 256118 มิถุนายน 2561
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256114 มิถุนายน 2561
ประกาศ เรื่องจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตัวยูแบบมีฝาปิด บ้านห้วยดินหม้อ หมู่ 16 ตำบลแม่ตื่น อำเภออม13 มิถุนายน 2561
ประกาศ เรื่องตกลงจ้างเหมาบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น11 มิถุนายน 2561
ประกาศประกวดราคาจ้าง(e-bidding ครั้งที่ 2 ) โครงการก่อสร้างผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยกังหันต้นแบบตามแนวพระรา25 พฤษภาคม 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.บ้านใหม่ หมู่ 225 พฤษภาคม 2561
ประกาศโครงการซ่อมแซมถนนจำนวน 3 จุด พร้อมวางท่อคสล. หมู่ 2 และหมู่ 4 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเ25 พฤษภาคม 2561
โครงการก่อสร้างผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยกังหันน้ำต้นแบบตามแนวพระราชดำริบ้านปรอโพ หมู่ 730 เมษายน 2561
ประกาศ เรื่องการตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งต้นงิ้ว หมู่ 1106 มีนาคม 2561
ประกาศโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านทุ่งต้นงิ้ว หมู่ 1116 มกราคม 2561
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านป่าคา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ตื่น อำเ13 พฤศจิกายน 2560
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256120 ตุลาคม 2560
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256120 ตุลาคม 2560

 [1]  2  3  4