ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น...Welcome to website www.maetuen.go.th ,โทรศัพท์ : 097-9232228, E-mail : maetuen@hotmail.com  คำขวัญตำบลแม่ตื่น  "เมืองตื่นสองพญา งามสง่าเจดีย์ใหญ่ พระเจ้าทันใจองค์ศักดิ์สิทธิ์ เมืองกัล ชื่อเอกสาร : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรี   [ 13 กรกฎาคม 2559 ]
รายละเอียดเอกสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 18 โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านดอย หมู่ที่ 2 (เส้นทางเข้าสู่ที่ทำการ อบต.แม่ตื่น) กว้าง 0.8 เมตร ยาว 1,009 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามรูปแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง 599,000.00 บาท
โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามรูปแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง 408,000.00 บาท
โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 กว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามรูปแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง 667,000.00 บาท
โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามรูปแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง 692,000.00 บาท
โครงการที่ 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จุดที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามรูปแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง 255,000.00 บาท
โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จุดที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามรูปแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง 255,000.00 บาท
โครงการที่ 7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 จุดที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามรูปแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง 255,000.00 บาท
โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จุดที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามรูปแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง 300,000.00 บาท
โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 จุดที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามรูปแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง 300,000.00 บาท
โครงการที่ 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 หย่อมบ้านแม่ระอานอก จุดที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามรูปแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง 386,000.00 บาท
โครงการที่ 11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 หย่อมบ้านแม่ระอานอก จุดที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามรูปแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง 386,000.00 บาท
โครงการที่ 12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 หย่อมบ้านจกปก กว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามรูปแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง 256,000.00 บาท
โครงการที่ 13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามรูปแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง 650,000.00 บาท
โครงการที่ 14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามรูปแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง 697,000.00 บาท
โครงการที่ 15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 กว้าง 3 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามรูปแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง 491,000.00 บาท
โครงการที่ 16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 หย่อมบ้านห้วยไก่ป่า กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามรูปแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง 522,000.00 บาท
โครงการที่ 17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 หย่อมบ้านสบหาด กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามรูปแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง 301,000.00 บาท
โครงการที่ 18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามรูปแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ/ราคากลาง 777,000.00 บาท